Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

przez Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego

w Nowym Sączu

na okres 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

W planie działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zostały zaproponowane kierunki działań w obszarach: architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym oraz cyfrowym.

I. Zadania do realizacji w ramach projektu „Zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami pn. Dostępność Plus dla Zdrowia:

nr pozycji

obszar dostępności

 

nazwa zadania

opis zadań do realizacji

termin realizacji

Zakres dostępności     Zakres architektoniczny

1

6. Miejsca postojowe

Prawidłowe oznaczenie miejsc postojowych

miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami zostaną oznakowane w prawidłowy sposób, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (znaki pionowe oraz poziome)

do 31.08.2023

2

14. Podnośnik pionowy

Wymiana podnośnika

wymiana podnośnika pionowego przy wejściu do Ośrodka Onkologii

do 31.08.2023

3

16. Dźwig osobowy /winda/

Wymiana windy

wymiana dźwigu do przewozu pacjentów w budynku Ośrodka Onkologii

do 31.08.2023

4

16. Dźwig osobowy /winda/

Oznaczenia wewnętrzne

w windach

zakup oraz montaż paneli wewnętrznych do wind z opisem nazw oddziałów/komórek organizacyjnych w języku polskim oraz w alfabecie Braill'a

do 31.01.2023

5

34. Rejestracja i informacja

Montaż pętli indukcyjnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

zakup oraz montaż pętli indukcyjnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wraz z przeszkoleniem personelu w obsłudze

do 31.08.2023

6

34. Rejestracja i informacja

Tłumacz PJM online w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

udostępnienie usługi tłumacza on – line (abonament miesięczny)

od 2.11.2022

do 31.08.2023

7

34. Rejestracja i informacja

Obniżona lada w rejestracji SOR

wykonanie oraz montaż obniżonej lady w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z wymianą istniejącego blatu na nieodbijający światła

do 31.08.2023

8

34. Rejestracja i informacja

Komunikacja z pacjentem – zakup interkomu

zakup i montaż 2 sztuk interkomu ułatwiającego komunikację z pacjentem w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

do 31.08.2023

Zakres dostępności     Zakres cyfrowy

9

I. Dostępność strony internetowej szpitala – zakres ustawy o dostępności

Dostosowanie strony internetowej

istniejąca strona internetowa zostanie dostosowana do wymogów standardu WCAG 2.1 na poziomie AA oraz opublikowana zostanie deklaracja dostępności

do 31.08.2023

10

X. Kompetencje cyfrowe personelu szpitala

Szkolenie personelu z kompetencji cyfrowych

(7 osób)

Pracownicy zostaną przeszkoleni z kompetencji cyfrowych w tym prawidłowego zgodnie ze Standardem dostępności zamieszczania informacji na stronie internetowej szpitala

do 23.01.2023

11

XI. Dostępność infrastruktury IT do obsługi pacjentów stacjonarnie lub zdalnie – spoza ustawy o dostępności

Zakup zestawów komputerowych

zakupione zostaną 3 zestawy komputerowe dla obsługi pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

do 31.08.2023

12

XI. Dostępność infrastruktury IT do obsługi pacjentów stacjonarnie lub zdalnie – spoza ustawy o dostępności

Zakup oraz montaż 3 sztuk terminali multimedialnych (info kiosków)

zakup oraz montaż 3 sztuk terminali multimedialnych wewnątrz wejść do głównych budynków szpitala z nakładkami w alfabecie Braill'a oraz funkcją głosową.

do 31.08.2023

Zakres dostępności   Zakres informacyjno-komunikacyjny

13

1. Informacja o dostępnych formach komunikacji

Zamieszczenie informacji o dostępnych formach komunikacji

Na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicach informacyjnych zostanie zamieszczona informacja z jakich form komunikacji mogą korzystać pacjenci ze szczególnymi potrzebami

do 31.03.2023

14

7. Pętle indukcyjne, systemy FM, IR, Bluetooth

i inne

Zakup przenośnych pętli indukcyjnych

Zakupione zostaną pętle indukcyjne przenośne, które będą przenoszone pomiędzy oddziałami/komórkami organizacyjnymi w przypadku pojawienia się pacjenta z niesprawnością słuchową

do 31.08.2023

15

9. Oznaczenie punktów obsługi pacjenta wyposażonych w urządzenia wspomagające słyszenie

Zakup tablic informacyjnych

Zakupione zostaną tablice informujące o stanowiskach do obsługi pacjentów z niepełnosprawnością słuchową

do 31.08.2023

16

V. Organizacja procedur zapewniających dostępność szpitala osobom ze szczególnymi potrzebami

Opracowanie i wdrożenie procedury zapewniającej dostępność dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności wraz z zespołem ds. dostępności opracuje oraz wdroży procedurę zapewniającą dostępność dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami. Pracownicy szpitala zostaną z nią zapoznani.

do 28.02.2023

17

16. Komunikacja na wniosek pacjenta ze szczególnymi potrzebami

Opracowanie wzoru wniosku o zapewnienie dostępności

Koordynator ds. dostępności wraz z zespołem ds. dostępności opracuje wzór wniosku dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami, który zostanie udostępniony na stronie internetowej szpitala (do pobrani) oraz w wersji papierowej. Wniosek będzie mógł być składany również drogą elektroniczną na adres mailowy szpitala.

do 31.01.2023

18

18. Powołanie koordynatora ds. Dostępności

Powołanie koordynatora ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności zostanie zatrudniony na okres realizacji Projektu, spośród personelu szpitala a następnie w ramach podstawowej umowy o pracę zostaną mu przydzielone dodatkowe zadania do realizacji.

2.11.2022

19

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zakup fotela ginekologicznego

Zakupiony zostanie fotel ginekologiczny o regulowanej wysokości oraz zwiększonym udźwigu.

do 31.08.2023

20

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zakup stołu operacyjnego

Zakupione zostanie 1 stół operacyjny regulowany o zwiększonym udźwigu

do 31.08.2023

21

38. Szkolenie kadry zarządzającej dotyczącej zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

Szkolenie kadry zarządzającej dotyczącej zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

(3 osoby)

Wykupione zostanie szkolenie dla pracowników w zakresie procedury naboru pracowników z niepełnosprawnościami, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych itp..

do 9.01.2023

22

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zakup łóżek szpitalnych

(14 szt.)

Zakupione zostaną łóżka szpitalne z przeznaczeniem na oddziały szpitalne

do 31.08.2023

23

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zakup wózków inwalidzkich (10 szt.)

Zakupione zostaną wózki inwalidzkie o zwiększonej nośności

do 31.08.2023

24

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zakup stołu rehabilitacyjnego

Zakupiony zostanie stół rehabilitacyjny regulowany o zwiększonej nośności

do 31.08.2023

25

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zakup kozetek lekarskich

(15 szt.)

Do gabinetów zabiegowych zostaną zakupione kozetki lekarskie regulowane o zwiększonej nośności.

do 31.08.2023

26

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zakup wózków inwalidzkich leżących

(15 szt.)

Zakupione zostaną wózki leżące regulowane o zwiększonej nośności

do 31.08.2023

27

XIII Dobre praktyki w zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej

Szkolenie personelu z podstaw polskiego języka migowego

(25 osób)

Wykupione zostanie szkolenie dla pracowników w zakresie posługiwania się językiem migowym

do 31.08.2023

28

36. Szkolenie personelu z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami

Przeszkolenie personelu szpitala w zakresie komunikacji z pacjentami o szczególnych potrzebach

(55 osób – 5 grup x 11 osób)

Wykupione zostanie szkolenie dla pracowników medycznych ( z każdego oddziału) w celu usprawnienia komunikacji w przypadku hospitalizacji pacjentów ze szczególnymi potrzebami.

od 10.01.2023

do 27.01.2023

29

24. Współpraca z podmiotem reprezentującym osoby ze szczególnymi potrzebami

Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Koordynator projektu nawiąże współpracę z organizacjami reprezentującymi osoby z różnymi niepełnosprawnościami w celu audytów/doradztwa w celu zwiększenia dostępności dla tych osób w szpitalu. Współpraca będzie kontynuowana po okresie realizacji projektu.

do 30.04.2023

30

27. Zamieszczenie na stronie internetowej szpitala procedur dotyczących dostępności

Opracowanie procedur dostępności dla różnych grup pacjentów.

Koordynator ds. Dostępności opracuje wraz z zespołem procedury postępowania z pacjentami ze szczególnymi potrzebami. Procedury te zostaną zamieszczone na stronie internetowej szpitala.

do 31.08.2023

31

40. Oznaczenia identyfikujące personel szpitala

Zakup służbowych strojów dla personelu medycznego

Zakupione zostaną komplety ubrań dla 778 osób personelu medycznego zatrudnionego na umowę

o pracę.

do 31.08.2023

             

II. Poza realizacją Projektu pn. „Zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” pn. Dostępność Plus dla Zdrowia; planuje się realizację poniższych zadań:

nr pozycji

proponowane działania

zalecenia do realizacji

odpowiedzialna

osoba/ komórka organizacyjna

termin realizacji/

koszt realizacji

Zakres dostępności     Zakres architektoniczny

1

Zastosowanie wyróżnienia
początku i końca wszystkich
biegów schodowych w Budynkach: A, B, C

zakup taśm

zastosowanie oznaczeń ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym w Budynkach: A, B, C

Zespół ds. technicznych

I kwartał 2023

2

Oznaczenie drogi dojścia do Rejestracji SOR

zastosowanie
wyróżniających kontrastowych materiałów wizualnych

Zespół ds. technicznych

II kwartał 2023

3

Wprowadzenie do procedur
ewakuacji zapisów dotyczących ewakuacji osób z niepełnosprawnościami

przygotowanie i wprowadzenie do procedur ewakuacji
obowiązujących w Szpitalu zapisów dotyczących ewakuacji osób z
niepełnosprawnościami

Inspektor p/poż.

III kwartał 2023

działanie bezkosztowe

4

Stworzenie w procedurach
wewnętrznych zapisów
dotyczących przebywania na
terenie Szpitala psa asystującego,
psa przewodnika; przeszkolenie personelu

opracowanie standardów zachowań w sytuacji kiedy w Szpitalu pojawi się osoba z psem asystującym, psem przewodnikiem
przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za wpuszczanie do siedziby Szpitala osób przychodzących z
psem asystującym, psem przewodnikiem

zakup misek na wodę dla psów
asystujących

Koordynator ds. dostępności

II kwartał 2023

działanie bezkosztowe

5

Zakup maty antypoślizgowej na pochylnię w parku przy Oddziale Chorób Zakaźnych

zakup i montaż mat antypoślizgowych

Zespół ds. administracyjnych

Zespół ds. technicznych

II kwartał 2023

Zakres dostępności   Zakres informacyjno-komunikacyjny

6

Zwiększenie czytelności informacji umieszczanych na tablicach informacyjnych

weryfikacja zamieszczonych informacji/ulotek

powiększenie czcionki zapisu informacji
weryfikacja wysokości, na której są umieszczone tablice informacyjne
(czytelność treści dla osób poruszających się na wózkach)

komórki organizacyjne zamieszczające informacje na tablicach informacyjnych

I kwartał 2023

 

działanie bezkosztowe

7

Przeszkolenie pracowników z zasad udzielania pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami

organizacja szkoleń dla pracowników

Koordynator ds. dostępności

I kwartał 2023

 

działanie bezkosztowe

8

Przygotowanie tekstu ETR (łatwego do czytania i rozumienia)

przygotowanie tekstu ETR

umieszczenie na stronie internetowej

Koordynator ds. dostępności

II kwartał 2023

 

działanie bezkosztowe

9

Opracowanie anonimowej Ankiety dotyczącej dostępności szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

opracowanie anonimowej ankiety dotyczącej dostępności szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynator ds. dostępności

I kwartał 2023

 

działanie bezkosztowe

10

Współpraca z Koordynatorem Projektu pn. „Zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, w trakcie jego realizacji

współpraca w trakcie trwania projektu

Koordynator ds. dostępności

do 31.08.2023

działanie bezkosztowe

           

Odpowiedzialność za realizację planu spoczywa na poszczególnych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. Koordynator ds. dostępności do 31 marca każdego roku, przygotuje sprawozdanie z realizacji Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Szpital za rok poprzedni; i przedłoży go do zatwierdzenia Dyrektorowi Szpitala.