Zarządzenie Nr 100 w sprawie unieważnienia postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego oraz rozwiązanie Komisji konkursowej

DO.021- 100/20

Zarządzenie Nr 100

Dyrektora Szpitala Specjalistycznego

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

z dnia 17 sierpnia 2020 roku

 

w sprawie unieważnienia postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego oraz rozwiązania Komisji konkursowej

  Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), § 8 ust. 1 pkt 2 w związku z § 4 ust. 1 pkt 4 oraz § 8 ust. 3 i § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 393) zwanego dalej „rozporządzeniem” - zarządza się co następuje:

§ 1.

Unieważnia się postępowanie konkursowe na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ze względu na nierozpatrzenie przez komisję zgłoszonych kandydatur.

§ 2.

Zgodnie z §  8 ust. 3 rozporządzenia Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Nr 27 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego oraz powołania Komisji konkursowej ulega rozwiązaniu.

§3.

Koordynatora Działu Organizacji i Nadzoru zobowiązuje się do:
  • przekazania treści zarządzenia Przewodniczącemu i Członkom rozwiązanej Komisji,
  • zwrotu kandydatom złożonych przez nich dokumentów na konkurs,
  • publikacji niniejszego zarządzenia na stronie internetowej Szpitala http://szpitalnowysacz.pl/ w zakładce „praca” oraz na tablicy ogłoszeń Szpitala.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.