Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w porozumieniu z Nowosądecką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Otolaryngologicznego

    Kandydaci spełniający kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896), tj.:
 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz 1 rok pracy w szpitalu,
 • tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka oraz 1 rok pracy w szpitalu,
 • licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata pracy w szpitalu,
 • licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4 lata pracy w szpitalu,
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat pracy w szpitalu,
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny (w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r.) oraz 7 lat pracy w szpitalu,
  -  proszeni są o składanie dokumentów określonych w §12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 393 z późn. zm.) tj.:
 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo (prawo wykonywania zawodu);
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata a także świadectwo pracy lub zaświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu,
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
 • oświadczenie o dobrowolnym wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu (ul. Młyńska 10, 33 - 300 Nowy Sącz) po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia postępowania konkursowego dostępną u Inspektora Ochrony Danych lub na stronie internetowej szpitalnowysacz.pl.
  Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 powinny być złożone w oryginałach albo w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.   Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę Dyrektora Szpitala lub Komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów.   Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs są dostępne na stronie internetowej: www.szpitalnowysacz.pl, w zakładce „BIP”.   Oferty należy składać w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia pod adresem: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 10   Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:   „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej ……………………………………….”   (należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem)   Data ukazania się ogłoszenia:         dn. 3 lutego 2020 r. Termin składania ofert:                  3.02.2020 r. do 13.02.2020 r.   Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert w siedzibie Dyrekcji Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10. Klauzula informacyjna- postępowanie konkursowe N7100-ORGAN01232020110617001