Ogłoszenie

Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu o naborze na stanowisko Dietetyka Szpitalnego Żywienia Kobiet w Ciążyi w okresie Poporodowym.

  Do obowiązków nowo zatrudnionej osoby będzie należało:
 • Nadzór nad przygotowaniem  jadłospisów kobietom w ciąży i w okresie poporodowym.
 • Opracowywanie receptur, dobór odpowiednich składników do określonych diet.
 • Opiniowanie i badanie procesów przygotowywania potraw, m. in. pod kątem utraty cennych wartości odżywczych w trakcie przetwarzania.
 • Przeprowadzanie szkoleń instruktażowych z zakresu dietetyki i zdrowego odżywiania.
 • Kontrolowanie jakości wytwarzanych potraw (smakowitość, estetyka, temperatura); tworzenie standardów, opracowanie narzędzi do weryfikacji.
 • Udział w projektach związanych z wdrożeniem nowych technologii w żywieniu zbiorowym.
Od kandydata oczekujemy:
 • Posiadanie wykształcenia co najmniej wyższego na kierunku dietetyka, żywienia człowieka.
 • Doświadczenie w pracy dietetyka (żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym) – min. 2 lata.
 • Łatwość nawiązywania relacji z klientem i wysoka kultura osobista,
 • Umiejętność przygotowywania materiałów merytorycznych o tematyce żywieniowej kobiet w ciąży i w okresie poporodowym, .
 • Umiejętność prowadzenia wielu procesów jednocześnie (wielozadaniowość).
 • Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.
  Termin i miejsce składania dokumentów:  
 1. Termin do dnia  15 grudnia 2019 r.
 2. Sposób składania dokumentów w kopercie zamkniętej: osobiście w Sekretariacie Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, lub listem poleconym na adres : Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz.
 3. Prosimy o dopisanie na kopercie; „Konkurs ofert na stanowisko – DIETETYKA SZPITALNEGO ŻYWIENIA KOBIET W CIĄŻY I W OKRESIE POPORODOWYM”
  Dodatkowe informacje:
 1. Kontakt: Dyrektor lub Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa–  telefon: 18  443 78 47 lub Koordynator – Dział Zatrudnienia i Płac – telefon: 18  442 58 84.
 2. Aplikacje , które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego),
 3. Nabór przeprowadzony zostanie w dwóch etapach: I. etap – otwarcie ofert, sprawdzenie spełniania warunków formalnych, zakwalifikowanie do II etapu i zawiadomienie o wynikach z zaproszeniem do kolejnego etapu, II etap – rozmowa kwalifikacyjna.
 4. Kandydaci spełniający wymagania formalne zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej, o której zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.
 5. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie podana na stronie internetowej: www.szpitalnowysacz.pl.
 6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania nie zostaną zwrócone.
 7. W razie podjęcia decyzji o zatrudnieniu na podstawie umowy cywilno-prawnej– zostanie przeprowadzony konkurs na podstawie ustawy o działalności leczniczej.
 8. Dyrektor może odstąpić od postępowania – konkursu ofert na stanowisko – DIETETYKA SZPITALNEGO ŻYWIENIA KOBIET W CIĄŻY I W OKRESIE POPORODOWYM – bez podania przyczyny.
            Nowy Sącz, dnia  25 listopada  2019  r.