Klauzula informacyjna- postępowanie konkursowe Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa   Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j.Dz.U.2018.393) oraz regulamin komisji konkursowej. Wymagane kwalifikacje zawodowe kandydatka (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r. Nr 151, poz. 896):
  1. tytuł zawodowy lekarza, tytuł specjalisty lub specjalizacje II stopnia w dziedzinie medycyny,
  2. 8 lat pracy w zawodzie.
Dokumenty wymagane od kandydatów zgłaszających się do konkursu:
  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, w tym prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie RP. Dokumenty te powinny być złożone w oryginałach albo w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
  4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów w czasie trwania posiedzenia komisji,
  5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem,
  6. koncepcja pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa (max.4 strony A4),
  7. oświadczenie o dobrowolnym wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego J. Śniadeckiego w Nowym Sączu (ul. Młyńska 10, 33 - 300 Nowy Sącz) po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia postępowania konkursowego dostępną u Inspektora Danych Osobowych lub na stronie internetowej www.szpitalnowysacz.pl,
  8. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku objętym konkursem.
Podstawowe informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są na stronie internetowej: www.szpitalnowysacz.pl, w zakładce „BIP”. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście w sekretariacie Dyrekcji lub wysłać drogą pocztową na adres: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 33 – 300 Nowy Sącz, w zaklejonych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem kandydata, numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu”. Oferty powinny być złożone (dostarczone) pod wskazany wyżej adres w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia (decyduje data wpływu do Szpitala). Zgłoszenia kandydatów zostaną rozpatrzone w przewidywanym terminie 60 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Data ukazania się ogłoszenia:    19.09.2018r. Termin składania ofert:             19.09.2018r.   do   03.10.2018r. O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem, telefonicznie lub mailowo. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.