O G Ł O S Z E N I E

  o naborze na stanowisko PIELĘGNIARKI oraz na stanowisko POŁOŻNEJ dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

Wymagania w stosunku do kandydatów:

wykształcenie wyższe, co najmniej licencjat, mile widziane kursy kwalifikacyjne lub specjalizacja.

Proponowane zatrudnienie:

W ramach umowy o pracę  w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wynagrodzenie:

zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu – do uzgodnienia.

Wymagane dokumenty:

-         Cv z dopiskiem klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 922),

-         Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,

-         Oświadczenie kandydata o niekaralności oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin do   dnia  15 stycznia 2018 r.
 2. Sposób składania dokumentóww kopercie zamkniętej:osobiście w Sekretariacie Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, lub listem poleconym na adres : Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu adres: 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 10.
 3. Prosimy o dopisanie na kopercie;

 „ Konkurs  ofert  na  stanowisko:

 - PIELĘGNIARKI,

 - POŁOŻNEJ ”.

Dodatkowe informacje:

 1. Kontakt: Naczelna Pielęgniarka – telefon: 18 443-78-47 wew. 513,
 2. Aplikacje , które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego),
 3. Nabór przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:
 4. etap – otwarcie ofert, sprawdzenie spełniania warunków formalnych, zakwalifikowanie do II etapu i zawiadomienie o wynikach z zaproszeniem do kolejnego etapu,

     II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej, o której zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.
 2. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie podana na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej :www.szpitalnowysacz.pl.
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania nie zostaną zwrócone.
 4. Dyrektor może odstąpić od postępowania – konkursu ofert na stanowisko –PIELĘGNIARKI  oraz na stanowisko POŁOŻNEJ  – bez podania przyczyny.

Nowy Sącz , dnia 11 grudnia 2017 r.