O G Ł O S Z E N I E

o naborze na stanowisko diagnosty laboratoryjnego

Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

Wymagania w stosunku do kandydatów na stanowisko diagnosty laboratoryjnego:

 1.  do pracy w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, mile widziane uprawnienia serologiczne i specjalizacja z serologii transfuzjologicznej,
 2. do pracy w Pracowni Mikrobiologicznej, mile widziane doświadczenie zawodowe w mikrobiologii i specjalizacja.
 3. do pracy w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej, posiadających doświadczenie, zatrudnimy również młodych diagnostów bez doświadczenia, chętnych do pracy i chcących się specjalizować.

Proponowane zatrudnienie:

umowa o pracę  w wymiarze  37 godzin 55 minut pracy tygodniowo.

Wynagrodzenie:

zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu – do uzgodnienia.

Wymagane dokumenty:

-         Cv z dopiskiem klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),

-         List motywacyjny,

-         Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,

-         Oświadczenie kandydata o niekaralności oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termindo   dnia  31 stycznia 2018 r.
 2. Sposób składania dokumentóww kopercie zamkniętej:osobiście w Sekretariacie Dyrektora  Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, lub listem poleconym na adres : Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu  adres: 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 10.
 3. Prosimy o dopisanie na kopercie;„Konkurs ofert na stanowisko – DIAGNOSTY laboratoryjnego”.

Dodatkowe informacje:

 1. Kontakt:  Dyrektor  lub Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Pracowniczych– telefon: 18  443 78 47 lub Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego  – telefon 18 442-58-67 lub 18 442-59-14.
 2.  Aplikacje , które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane   ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego).
 3. Nabór przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:

 1. etap – otwarcie ofert, sprawdzenie spełniania warunków formalnych, zakwalifikowanie do II etapu i zawiadomienie o wynikach z zaproszeniem do kolejnego etapu,
 2. etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej, o której zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.
 2. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie podana na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej : www.szpitalnowysacz.pl .
 3.  Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania  nie zostaną zwrócone.
 4.  Dyrektor może odstąpić od postępowania –  konkursu ofert lub rozstrzygnąć postępowania konkursowe bez wyboru ofert – bez podania przyczyny.

Nowy Sącz , dnia 19.12.2017  r.