Informacja dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu dotycząca list oczekujących Zgodnie ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami):
 • Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są według kolejności zgłoszeń w dniach i godzinach pracy poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala. Jeżeli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia, pacjenta umieszcza się na liście oczekujących wyznaczając inny termin udzielenia świadczenia.
 • Głównym celem prowadzenia list oczekujących jest zapewnienie pacjentom równego, sprawiedliwego, niedyskryminującego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Pacjenci objęci kontynuacją leczenia nie są umieszczani na listach oczekujących, podobnie jak pacjenci w stanie nagłym.
Zgodnie z art. 47c. przywołanej na wstępie ustawy:
 1. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają:
 2. kobiety w ciąży;
 3. świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b [1]/;
 4. osoby, które posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu i przedstawią stosowną legitymację;
 5. inwalidzi wojenni i wojskowi;
 6. żołnierze zastępczej służby wojskowej;
 7. cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
 8. kombatanci;
 9. działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 10. osoby deportowane do pracy przymusowej;
 11. uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 12. weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.
 13. dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.
 14. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
 15. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
 16. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 17. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4.
 18. Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a-24c [2]/.
Całodobowo pod numerem telefonu 800 190 590 Telefoniczna Informacja Pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia MOW w Krakowie udziela informacji na temat realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez innych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z tym oddziałem, średnim czasie oczekiwania na dane świadczenie oraz o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczeń. 18.10.2021r., Nowy Sącz Podpis Dyrektora Szpitala [1]/ art. 47.1a.Świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej (…), 1b. Prawo do wyrobów medycznych, na zasadach, o których mowa w ust. 1a, przysługuje również świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie: 1) o znacznym stopniu niepełnosprawności; 2) świadczeniobiorcy do 16 roku życia posiadający orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.   [2]/ tzn. Art. 24a. Leczenie poza kolejką urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państw] Przepisów art. 20-23 nie stosuje się w stosunku do uprawnionego żołnierza lub pracownika. Osoby te korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 20, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, poza kolejnością. Art. 24b. Leczenie poza kolejką urazów i chorób u weteranów Przepisów art. 20-23 nie stosuje się w stosunku do weterana poszkodowanego. Osoba ta korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 20, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, poza kolejnością. Art. 24c. Uprawnienia weteranów poszkodowanych
 1. Weteranom poszkodowanym przysługuje prawo do korzystania poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej innych niż te, o których mowa w art. 20, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
 2. Weteran poszkodowany ma prawo do bezterminowego czasu trwania leczenia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1.