Informacja dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu dot. możliwości składania skarg

  • Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa Szpitala przyjmuje pacjentów w sprawach skarg i wniosków we środy w godz. 11.00 – 13.00 w siedzibie Szpitala w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 (I piętro) [1]/
  • Bezpłatna Telefoniczna Informacja Pacjenta Rzecznika Praw Pacjenta: tel. 800 - 190 - 590 czynna całodobowo przez siedem dni w tygodniu  01-231 Warszawa, ul. Płocka 11/13; 
  • Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 31-056 Kraków, ul. Józefa 21; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrzynki: /3bdy2cb654/SkrytkaESP)

Broszura „Prawa pacjenta” znajduje się do wglądu w każdej komórce organizacyjnej Szpitala prowadzącej działalność leczniczą.

Numer alarmowy Ratownictwa Medycznego: 112 lub 999

Załącznik do zarządzenia numer 42 z dnia 26 marca 2024 roku.          

Klauzula Informacyjna – przeznaczona dla osób wnoszących do szpitala skargi i wnioski związane z działalnością.   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny imienia Jędrzeja Śniadeckiego ulica Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz; tel. 18 443 88 77; e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;   2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Szpitalu Specjalistycznym imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz; tel. /18/ 442 58 84 (lub /18/ 442 57 22), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;   3) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub art. 9 ust. 2 lit. h RODO, jeżeli skarga/wniosek dotyczy udzielanych świadczeń zdrowotnych), a także ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO, jeżeli skarga/wniosek dotyczy udzielanych świadczeń zdrowotnych); na podstawie przepisów art. 226a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późniejszymi zmianami) w celu rozpatrzenia skargi bądź wniosku. 4) Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie skargi bądź wniosku. Podanie danych jest niezbędne dla prawidłowego rozpatrzenia skargi lub wniosku i przechowujemy je do czasu przedawnienia roszczeń. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 164 z późniejszymi zmianami). 6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu. Każde z tych żądań będzie przez administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 7) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów. 8) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania i nie będą przekazywane do państw trzecich.   [1]/ Skargę lub wniosek można też złożyć pisemnie i przesłać na adres Szpitala. Powinna ona zawierać co najmniej wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres oraz precyzyjny opis zdarzenia. W przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia. Skargi anonimowe nie będą rozpatrywane.