Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta Obowiązuje od dnia 1 maja 2023 roku.

Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty z podatkiem VAT [1]/
1. Sporządzanie wyciągów lub odpisów dokumentacji medycznej – za jedną stronę [2]/ 13,00 zł
2. Sporządzenie kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – za jedną stronę 0,45 zł
3. Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych [3]/ 2,60 zł
Powyższych opłat nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu w żądanym zakresie po raz pierwszy.

  Załącznik do zarządzenia numer 38 z dnia 5 kwietnia 2023roku. Załącznik numer 4 do Regulaminu Organizacyjnego   [1]/ obowiązujące stawki opłat ustalono z uwzględnieniem przepisu art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm.) oraz w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie przeciętnego  wynagrodzenia w czwartym kwartale 2020 roku (MP poz. 136). [2]/ stawka ta nie dotyczy odpisu badania laboratoryjnego wykonywanego przez Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, za którą to czynność pobieramy opłatę w wysokości 3,00 zł. [3]/ dotyczy wyłącznie dokumentacji, która jest prowadzona w takiej formie.