Informacja dotycząca zasad udostępniania dokumentacji medycznej   Dokumentację medyczną udostępniamy w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.).
  1. Dokumentację medyczną udostępniamy pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta:
  • do wglądu, na miejscu w poradni/oddziale w obecności lekarza prowadzącego;
  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  • na informatycznym nośniku danych.
  1. Aktualna wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w ust. 1 pkt 2 i 3 została ustanowiona w formie załącznika Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala oraz wyeksponowana w każdej komórce prowadzącej działalność leczniczą a także na oficjalnej stronie internetowej szpitala. Opłat nie pobieramy w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie.
  2. Zgodnie z art. 26 ust.2 ustawy przywołanej na wstępie (cyt.):
  „Art. 27. 2. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem ust. 2a i 2b. 2a. W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd, o którym mowa w art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą bliską. 2b. W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej, o którym mowa w ust. 2, sąd, o którym mowa w art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne: 1) w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta; 2) dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej. 2c.W przypadku wystąpienia do sądu z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2a albo 2b, sąd bada: 1) interes uczestników postępowania; 2) rzeczywistą więź osoby bliskiej ze zmarłym pacjentem; 3) wolę zmarłego pacjenta; 4) okoliczności wyrażenia sprzeciwu.(…)”   UWAGA: Zgodne z art. 3 ust. 1 pkt  2 ustawy przez osobę bliską rozumie się - małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta.   Aby uzyskać wyciąg, odpis, kopię lub wydruk albo dokument na informatycznym nośniku danych najlepiej złożyć pisemny wniosek w rejestracji/sekretariacie placówki skąd pochodzi dokumentacja a w przypadku dokumentacji archiwalnej - w Archiwum Szpitala. Archiwum znajduje się w budynku Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala. Formularz wniosku można otrzymać w każdej poradni i oddziale lub pobrać ze strony internetowej Szpitala. Zamówioną dokumentację odbiera się w umówionym czasie i miejscu. Do odbioru dokumentacji uprawniony jest pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy lub inna osoba legitymująca się upoważnieniem od pacjenta.   Zał. do zarządzenia Nr 91 z dnia 15.05.2019 r.