Obowiązki pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu  
 1. Pacjent jest podmiotem działalności Szpitala.
 2. Prawa pacjenta zawarte w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (teks jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 159 z późn. zm.) znajdują się w każdej komórce organizacyjnej prowadzącej działalność leczniczą w miejscu ogólnodostępnym dla pacjentów.
 3. Pacjent powinien przestrzegać podanych do wiadomości przepisów wewnętrznych Szpitala w ten sposób, aby nie zakłócać procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
 4. Pacjent zgłaszający się na badania, zabiegi i leczenie powinien posiadać dokument tożsamości a także, jeżeli jest wymagane, skierowanie wystawione przez uprawnionego lekarza.
 5. W trakcie hospitalizacji pacjent zachowuje się kulturalnie, zarówno w odniesieniu do pozostałych chorych jak i personelu.
 6. W czasie wizyt, badań i posiłków pacjent przebywa w sali chorych.
 7. Pacjent stale posiada przy sobie znak identyfikacyjny nadany mu przy przyjęciu do Szpitala.
 8. Pacjent nie zmienia samowolnie przydzielonego łóżka ani nie opuszcza Oddziału bez zezwolenia personelu.
 9. Pacjent dba, w miarę własnych możliwości o higienę osobistą oraz utrzymanie właściwego stanu sanitarnego swego otoczenia.
 10. Pacjent przechowuje artykuły żywnościowe w podpisanych pojemnikach w miejscach przeznaczonych do tego celu, wskazanych przez personel.
 11. Pacjent spożywa posiłki w miejscach i porach określonych przez personel szpitala.
 12. Pacjent nie zakłóca spokoju innym chorym – przestrzega ciszy nocnej.
 13. Pacjent szanuje mienie będące własnością szpitala – odpowiada materialnie za szkody powstałe z jego winy.
 14. Pacjent nie obsługuje samodzielnie aparatury i urządzeń stanowiących wyposażenie szpitala.
 15. Pacjent przestrzega zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.
 16. Bez zgody personelu pacjent nie może używać grzałek i innych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych (np. telefonów komórkowych, które mogą zakłócać działanie sprzętu monitorującego.
 17. Pacjent przestrzega zasad bezpieczeństwa p/pożarowego.
 18. Pacjent ma obowiązek zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą dostarczyć personelowi medycznemu prawdziwych i kompletnych informacji o obecnych dolegliwościach, zachorowaniach w przeszłości, hospitalizacjach, zażywanych lekach i innych sprawach dotyczących jego stanu zdrowia.
 19. Pacjent stosuje się do zaleceń oraz wskazówek lekarskich i pielęgniarskich.
 20. Pacjent nie przyjmuje leków ani nie poddaje się jakimkolwiek zabiegom poza przepisanymi lub zleconymi przez lekarza prowadzącego lub dyżurnego.
 21. Pacjent w przypadku rażącego naruszenia porządku obowiązującego w szpitalu może zostać wypisany ze szpitala.
 22. Pacjent wpisany na listę oczekujących, który nie może stawić się w umówionym terminie lub gdy rezygnuje z ubiegania się o świadczenie zdrowotne objęte listą jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić szpital o tym fakcie.
 23. Pacjenci korzystający ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w trybie ambulatoryjnym obowiązani są ponadto:
 • w przypadku rezygnacji z wyznaczonego terminu udzielenia świadczenia – powiadomić szpital o swojej decyzji,
 • ściśle stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego,
 • przestrzegać przepisów porządkowych Szpitala,
 • zachować czystość w poczekalniach,
 • przestrzegać ogólnie przyjętych norm współżycia.
Załącznik Numer 2 do Regulaminu Organizacyjnego