Zasady kierowania osób, którym przydzielono kategorie pilności oznaczone kolorem zielonym lub niebieskim, do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej[1] Realizując dyspozycję § 6 ust. 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. poz. 1213) informuję, że osoby które w wyniku przeprowadzonej segregacji medycznej zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim mogą być kierowane do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:
  • do Ambulatorium Ogólnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej funkcjonującego w strukturze Szpitala w godzinach jego pracy,
  • w pozostałym czasie - do innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej właściwych ze względu na złożone przez te osoby deklaracje wyboru świadczeniodawcy.
Warunkiem skierowania osoby do miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest:
  • poddanie jej powtórnej ocenie stanu klinicznego (segregacji medycznej) po 90 minutach od czasu pierwszej segregacji medycznej, w wyniku której podtrzymano lub obniżono pierwotnie przyznaną kategorię pilności,
  • uzyskanie aprobaty lekarza dyżurnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
  Nowy Sącz, dnia 30 września 2019 r. [1]  zasady te zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala