Zasady odwiedzin pacjentów w Oddziałach Ośrodka Leczenia Szpitalnego
 1. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w zalecanych godzinach od 13.30 do 19.00 z zachowaniem niniejszych zasad.
 2. Poza zalecanymi godzinami, odwiedziny chorych mogą być realizowane za zgodą Lekarza Kierującego Oddziałem lub lekarza dyżurnego.
 3. Osoby z zaburzeniami psychicznymi przebywające w Oddziale Psychiatrycznym mają prawo do porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami.
 4. Odwiedziny odbywają się w oparciu o następujące zasady:
 • w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Neonatologicznym z Intensywną Terapią oraz Oddziale Chorób Zakaźnych, a także odcinku obserwacyjno-diagnostycznym Oddziału Pulmonologii i odcinku obserwacyjnym Oddziału Psychiatrycznego odwiedziny odbywają się wyłącznie po uzgodnieniu z właściwym Lekarzem Kierującym Oddziałem lub lekarzem dyżurnym,
 • zaleca się by ze względów epidemiologicznych w odwiedzinach pacjentów nie uczestniczyły dzieci poniżej trzeciego roku życia,
 • w odwiedzinach nie mogą uczestniczyć osoby dotknięte chorobą zakaźną oraz infekcjami wirusowymi a także będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • jednego pacjenta mogą równocześnie odwiedzać najwyżej dwie osoby,
 • osoby odwiedzające na polecenie personelu oddziału są zobowiązane opuścić salę chorych na czas niezbędny dla wykonania obchodu lekarskiego, określonego zabiegu leczniczego lub pielęgnacyjnego, badania diagnostycznego albo przeprowadzenia prac porządkowych,
 • w sytuacjach podwyższonego zagrożenia epidemiologicznego Lekarz Kierujący Oddziałem lub lekarz dyżurny może wprowadzić dodatkowe środki ochrony osobistej dla osób odwiedzających,
 • w uzasadnionych przypadkach Lekarz Kierujący Oddziałem wnioskuje do Dyrektora o ograniczenie prawa pacjentów do kontaktu osobistego z innymi osobami realizowanego w formie odwiedzin,
 • do Szpitala nie wolno wprowadzać zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących osobom niepełnosprawnym,
 • zaleca się by odwiedzający nie przynosili do szpitala kwiatów oraz łatwo psujących się artykułów spożywczych,
 • odwiedzający swoim zachowaniem nie powinni zakłócać ciszy i porządku w oddziale, w tym również poprzez prowadzenie głośnych rozmów telefonicznych i korzystanie z innych urządzeń elektronicznych,
 • zabrania się siadania na łóżkach pacjentów,
 • w sytuacji rażącego naruszenia porządku przez odwiedzających personel Szpitala ma prawo poprosić o pomoc ochronę.
 1. Dyrektor może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, także ze względu na możliwości organizacyjne Szpitala.
 2. Lekarze Kierujący Oddziałami mają wyznaczony czas na przyjęcia pacjentów oraz upoważnione przez nich osoby do otrzymywania informacji o ich stanie zdrowia. Informacja na ten temat widnieje w widocznym miejscu w pomieszczeniach oddziału.
 3. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z innymi osobami, o czym powinien poinformować personel oddziału.
Załącznik do zarządzenia numer 92 z dnia 29 maja 2017 roku.