RODO

Traktuj dane osobowe innych tak, jak sam chciałbyś
 by były traktowane Twoje!

 Bezpieczeństwo danych osobowych jest jednym z tych zagadnień, na które w ostatnich latach zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno osoby, które powierzają swoje dane osobowe najróżniejszym podmiotom, jak i ci, którzy tymi danymi zarządzają i je przetwarzają, zdają sobie sprawę z faktu, że wymagają one szczególnej ochrony. Ochronę tą gwarantują Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016/119/1  z późn. zm.)- RODO; oraz ustawa o ochronie danych osobowych.

Informacja jest priorytetowym zasobem Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu (Administrator danych osobowych).  Bezpieczeństwo informacji oraz systemów, w których są one przetwarzane, ma dla nas kluczowe znaczenie oraz jest warunkiem naszego ciągłego rozwoju.

Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

– poprawne i przetwarzane zgodnie z prawem,

– zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

– odpowiednie i nie nadmiarowe,

– dokładne i aktualne,

– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

– przechowywane bezpiecznie w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,

– przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

– nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Za bezpieczeństwo informacji odpowiada każdy pracownik na powierzonym mu stanowisku pracy. Obowiązkiem każdego pracownika jest przestrzeganie szczegółowych zasad postępowania, dotyczących bezpieczeństwa informacji.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki