Zakład Radioterapii

KIEROWNIK:

Dr n.med. Paweł Dymek – specjalista radioterapii onkologicznej

 

KONSULTANT:

Prof. dr hab. n.med. Zbigniew Kojs

 

ZESPÓŁ LEKARSKI:

Dr n.med. Jacek Urbański – specjalista radioterapii onkologicznej

Lek. med. Beata Frączek-Błachut – specjalista radioterapii onkologicznej 

Lek. med. Agnieszka Olchawa – w trakcie specjalizacji z radioterapii onkologicznej

Dr n.med. Paweł Dymek

KONTAKT:

         Sekretariat: telefon: (0-18) 44 25 747

         Rejestracja: telefon: (0-18) 44 25 784

fax: (0-18) 443 86 01 

                             e-mail: rd@szpitalnowysacz.pl

        

 

HARMONOGRAM PRACY ZAKŁADU:    

         poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

 

 

STRUKTURA ZAKŁADU

 •                   MODELARNIA – Tel: (0-18) 44 25 783

Modelarnia jest to miejsce gdzie wykonywane są unieruchomienia, takie jak maski termoplastyczne czy materace próżniowe, które mają na celu zapewnienie powtarzalności ułożenia pacjenta podczas napromieniania na aparacie.

W trakcie wykonywania maski termoplastycznej pacjent leży na specjalnym stole, na badaną okolicę nakładany jest ciepły, wilgotny materiał termoplastyczny przypominający siatkę, który dopasowywany jest indywidualnie do kształtu ciała pacjenta. Po wyschnięciu masy otrzymujemy twardą maskę.

 

Materac próżniowy jest to specjalny materac wypełniony granulatem, na którym układany jest pacjent, a następnie za pomocą kompresora stopniowo odsysane jest powietrze, co powoduje zbicie elementów wypełniających materac w twardą stabilną masę dopasowaną do ciała pacjenta.

 

Poza unieruchomieniami w modelarni wykonuje się indywidualne osłony dla pacjenta, które powstają w trakcie procesu planowania leczenia.

 

•                   PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ – Tel: (0-18) 44 25 637

Aparat: tomograf komputerowy BRILLANS CT BigBore firmy PHILIPS z symulacją wirtualną LAP CARINA

Przeznaczony do lokalizacji zmian nowotworowych, sprawdzenia geometrii pól terapeutycznych oraz kontroli ułożenia pacjenta (wirtualna symulacja).

Energia wiązki promieniowania X : do 150 kV

Osobami upoważnionymi do obsługi tomografu komputerowego w celach terapeutycznych są wyłącznie technicy elektroradiologii, którzy posiadają ważny certyfikat ochrony radiologicznej pacjenta. 
Jeżeli wymaga tego specyfika badania to pacjentowi zostaje podany kontrast na zlecenie lekarza za pomocą strzykawki automatycznej Optivantage TM DH firmy Mallinckrodt w celu dokładniejszej oceny badanego obszaru.

 

 

•  PRACOWNIA SYMULATORA – Tel: (0-18) 44 25 781

Przez rozpoczęciem leczenia na aparacie Clinac, pacjent zostaje skierowany na resymulację na aparat Acuity.

Tam zostaje sprawdzony plan leczenia, ktory zostal wczesniej przygotowany i opracowany przez fizyków medycznych.

Resymulację przeprowadza technik elektroradiologii w obecności lekarza prowadzącego, która ma na celu sprawdzenie izocentrum (środek napromienianego obszaru ) z planu leczenia.

W trakcie resymulacji pacjent układany jest przez technika elektroradiologii w pozycji terapeutycznej (maska lub inne unieruchomienia).

W trakcie badania glowica aparatu Acuity obraca się nad stołem i wykonuje zdjęcia rentgenowskie, które następnie są nakładane i porównane z obrazami DRR z planu leczenia.

Pod koniec resymulacji na skórze pacjenta zostaje zaznaczone izocentrum, za pomocą markera wodoodpornego w formie krzyżyków lub małych tatuaży w formie kropek, na podstawie którego pacjent układany jest później na aparacie terapeutycznym w czasie leczenia.

 

 

 

•   PRACOWNIA PLANOWANIA LECZENIA – Tel: (0-18) 44 25 653

W pracowni planowania leczenia fizycy medyczni przygotowują indywidualnie dla każdego pacjenta plan leczenia w trójwymiarowym systemie planowania Eclipse na podstawie tomografii lokalizacyjnej.

Pracownia wyposażona jest w 3 stacje Eclipse firmy Varian v.8.0. Proces planowania leczenia rozpoczyna się po otrzymaniu tomografii, na której lekarz specjalista radioterapii zaznacza organy krytyczne oraz obszary do napromieniania (PTV, CTV, GTV). Fizyk medyczny na podstawie audytu, w którym lekarz podaje dawkę oraz sposób frakcjonowania dobiera energię i geometrię wiązek oraz odpowiednie modyfikatory uzyskując akeptowalny rozkład dawki.

Obecnie wykonujemy plany 3D (radykalne i paliatywne) dla wszystkich lokalizacji oraz IMRT dla lokalizacji głowa – szyja oraz miednic.

 

•                   PRACOWNIA AKCELERATOROWA I – Tel: (0-18) 44 25 789

 

•                   PRACOWNIA AKCELERATOROWA II – Tel: (0-18) 44 25 748

 

 

Zakład Radioterapii dysponuje dwoma przyspieszaczami liniowymi (akceleratorami) firmy Varian Clinac iX emitującymi promieniowanie fotonowe o energiach X6MV oraz X15MV oraz elektronowe o energiach E6MeV, E9MeV, E12MeV, E15MeV, E18MeV, E22MeV.

Obydwa przyspieszacze wyposażone są w kolimatory wielolistkowe MLC ( Multileaf Colimator) pozwalające realizować terapie konformalne dowolnej lokalizacji oraz terapie IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy) w technice step and shot oraz sliding window.

Napromienianie na aparatach Clinac iX odbywa się w specjalnych pomieszczeniach zwanych bunkrami.

Pacjent układany jest przez techników na stole w pozycji terapeutycznej zgodnie z  planem leczenia sprawdzonego na resymulacji.

 

W trakcie napromieniania pacjent przebywa sam w bunkrze, w którym znajdują się mikrofon, głośnik, kamera. Za pomocą tych urządzeń pacjent jest obserwowany w czasie trwania seansu przez techników.

 

Podczas leczenia przy wyznaczonych frakcjach wykonywana jest kontrola ułożenia pacjenta poprzez zdjęcia portalowe lub CBCT przy użyciu OBI (On-Board Imager).  Podczas terapii fizycy medyczni wykonują dozymetrię in vivo przy użyciu diód półprzewodnikowych, której celem jest sprawdzenie zgodności dawki otrzymywanej przez pacjenta w trakcie terapii z dawką zaplanowaną w systemie planowania leczenia. Plany leczenia przygotowane w systemie Eclipse w technice IMRT sprawdzane są przez fizyków medycznych pod względem dozymetrycznym na akceleratorach przy użyciu matrycy wielodetektorowej (tzw. dozymetria pretreatment).

 

ZESPÓŁ TECHNIKÓW:

 

Kierownik Zespołu Techników– Arkadiusz Drozdowicz e-mail: arek.drozdowicz@gmail.com

•                   Agnieszka Borkowska-Wal

•                   Magdalena Fryczewska

•                   mgr Iwona Gubała-Rzepka

•                   Magdalena Lech

•                   Anna Wróbel

•                   mgr Ewa Zagrodzka

•                   Andrzej Obrzut

•                   Tomasz Schoneich

•                   Jacek Wal

 

•                   PRACOWNIA FIZYKI MEDYCZNEJ ZAKŁADU  RADIOTERAPII

 – Sekcja Planowania Leczenia    – Tel: (0-18) 44 25 653

 – Sekcja Dozymetrii                        – Tel: (0-18) 44 25 643

Pracownia Fizyki Medycznej powstała w czerwcu  2014 roku i liczy obecnie 6 fizyków medycznych.

Kierownik Pracowni Fizyki Medycznej– mgr inż. Tomasz Surowiak  specjalista w dziedzinie fizyka medyczna; e-mail:  tsurowiakmedfiz@gmail.com 

mgr inż. Aneta Surowiak w trakcie specjalizacji w dziedzinie fizyka medyczna

mgr inż. Małgorzata Grocholska

mgr Mateusz Fałek administrator systemu R&V

mgr inż. Anna Cepiga w trakcie specjalizacji w dziedzinie fizyka medyczna

Dr inż. Kamil Kisielewicz specjalista w dziedzinie fizyka medyczna 

Zakres działalności :

          – dozymetria wiązek fotonowych oraz elektronowych akceleratorów  Varian

Clinac iX

         – okresowa kontrola dozymetryczna oraz techniczna akceleratorów

         – kontrola procesu symulacji wirtualnej

         – kontrola symulatora

         – wykonywanie planów leczenia 3D wiązkami zewnętrznymi fotonowymi oraz              elektronowymi 

          – weryfikacja poprawności realizacji radioterapii przy pomocy zdjęć  portalowych CBCT , dozymetrii in vivo

         – pomiary oraz wprowadzanie danych do systemu planowania leczenia

         – przygotowywanie kart napromienienia

         – stosowanie techniki IMRT

         – administrowanie systemu ARIA oraz archiwum obrazów Zakładu Radioterapii

 

         Wyposażenie Pracowni Fizyki Medycznej:

         3 stacje planowania leczenia ECLIPSE

         2 zestawy  do dozymetrii in vivo IBA

          2 dawkomierze Dosemeter 1 firmy IBA

         2 komory typu Farmer FC65-P

         2 Komory typu PPC05

         Diody półprzewodnikowe dla wiązek fotonowych oraz elektronowych

         Komory jonizacyjne typu cc13s ,   cc01

         Dawkomierz Linacheck firmy oraz QUICK CHECK PTW  do kontroli                               wydajności codziennej    akceleratora

         Matryca wielodetektorowa firmy IBA

         Fantom wodny BLUE PHANTOM 2 oraz WP1D  z oprogramowaniem Omni Pro Accept

         Fantom płytowy PLEXI

         Zródła kontrolne do komór jonizacyjnych

          Fantom Iso CUBE

         Barometry oraz termometry

         Zestawy  RaySafe do kontroli OBI, tomografu oraz symulatora

         Filmy Gafchromic do kontroli MLC