Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Misją Szpitala jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom województwa małopolskiego z wykorzystaniem najnowocześniejszych dostępnych metod diagnostycznych i terapeutycznych oraz profilaktyki i promocji zdrowia. Celem Szpitala jest wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia zapewniającym pacjentom a także personelowi przyjazne i bezpieczne warunki leczenia i pracy.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług Dyrekcja Szpitala postanowiła wdrożyć i konsekwentnie stosować zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem informacji zgodny z międzynarodowymi normami ISO oraz system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

Naszym celem jest:

  • rozwój i poprawa jakości oferowanych usług medycznych,
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do utrzymania wiarygodności Szpitala oraz zdobywania zaufania pacjentów,
  • prowadzenie badań profilaktycznych i promocja zdrowia,
  • dążenie do poprawy warunków pracy personelu, stworzenie pozytywnej atmosfery i zadowolenia z pracy oraz zapobieganie urazom, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • zapobieganie zanieczyszczeniom i osiąganie ciągłej poprawy w zakresie oddziaływania na środowisko,
  • usuwanie niezgodności oraz pozostawanie w gotowości na ewentualne wypadki i awarie,
  • dbanie o poufność, integralność i dostępność informacji oraz wprowadzanie zabezpieczeń związanych z jej bezpieczeństwem,
  • przestrzeganie zasad etycznych oraz obowiązujących przepisów prawa i innych wymagań,
  • monitorowanie wszystkich procesów pod kątem możliwości wystąpienia zagrożeń korupcyjnych i podejmowanie, w przypadku wystąpienia ryzyka, działań w celu jego minimalizacji;
  • utrzymanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

We wszystkich celach i działaniach naszego Szpitala przewodzi i uczestniczy najwyższe kierownictwo. Pracownicy są świadomi ważności wymagań stawianych naszemu Szpitalowi, a polityka jest im znana i w pełni popierana.

 

15 marzec 2018 r

Dyrektor Szpitala