Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Sączu

Ordynator Oddziału
lek. med. Renata Korpak – Wysocka
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Bernadetta Stafin

Telefony:

668-417-488 Telefon zawałowy
18 440-74-91
18 440-74-92
18 443-51-34

www.intercard.net.pl
nowysacz@intercard.net.pl

Do głównych zadań Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Sączu spółki Intercard należy diagnostyka oraz leczenie chorób serca i naczyń niechirurgicznymi technikami przezskórnymi. Techniki te pozwalają m.in. na wykrycie miażdżycowych zwężeń tętnic, a następnie na ich poszerzenie i przywrócenie prawidłowego przepływu krwi w mięśniu sercowym. Leczenie to zapobiega zawałom serca. Zabiegi te nie wymagają długich hospitalizacji oraz umożliwiają szybką rehabilitację i w większości przypadków powrót do pełnej aktywności życiowej.

Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Sączu, mieści się w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego i zapewnia 24-godzinną wysokospecjalistyczną opiekę dla pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, w szczególności z ostrymi zespołami wieńcowymi. W trybie pilnym wykonywane są u tych pacjentów zabiegi koronarografii i koronaroplastyki, co zapobiega wystąpieniu zawału serca lub znacznie ogranicza jego obszar. Centrum oferuje również zabiegi z zakresu elektroterapii. Usługi medyczne są świadczone w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Hospitalizacja na Oddziałach oraz zabiegi kardiologii inwazyjnej są wykonywane bezpłatnie dla pacjentów ubezpieczonych. Oddziały świadczą także usługi pełnopłatne.

Do Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii przyjmowani są pacjenci zarówno w trybie pilnym, jak i planowym. W trybie pilnym pacjenci z ostrymi zespołami wieńcowymi kierowani są przez Pogotowie Ratunkowe, Przychodnie Rejonowe, Oddziały Internistyczne i Kardiologiczne lub za pośrednictwem Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, Szpitalnych Izb Przyjęć – osoby takie trafiają bezpośrednio do Pracowni Hemodynamiki. W trybie planowym pacjenci kierowani są przez lekarzy poradni rejonowych bądź specjalistycznych oraz Oddziałów Internistycznych i Kardiologicznych

Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Sączu dysponuje 9 łóżkami w Oddziale Kardiologicznym oraz 5 łóżkami w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego ze stanowiskiem intensywnej terapii. Przy każdej sali znajduje się sanitariat. Sale wyposażone są w telewizory, a na korytarzy znajduje się aparat telefoniczny do dyspozycji pacjentów oraz osób odwiedzających.

 

Świadczone usługi medyczne: 

  • diagnostyka i terapia z zakresu kardiologii inwazyjnej: angiografia tętnic wieńcowych (koronarografia), angioplastyka tętnic wieńcowych
  • leczenie ostrych stanów wieńcowych (zawału serca i niestabilnej choroby wieńcowej)
  • poszerzanie tętnic wieńcowych z zastosowaniem stentów samorozprężalnych
  • stosowanie nowych metod rewaskularyzacji mięśnia sercowego z użyciem stentów powlekanych
  • wykonywanie zabiegów wszczepienia stałych i czasowych układów stymulujących serce
  • kontrapulsacja wewnątrzaortalna
  • badania nieinwazyjne – EKG, HolterEchokardiografia
  • konsultacje kardiologiczne