Informacja na temat List Oczekujących

Informacja dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu dotycząca list oczekujących

Zgodnie ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.):

  1. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są według kolejności zgłoszeń w dniach i godzinach pracy poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala. Jeżeli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia, pacjenta umieszcza się na liście oczekujących wyznaczając inny termin udzielenia świadczenia.
  2. Głównym celem prowadzenia list oczekujących jest zapewnienie pacjentom równego, sprawiedliwego, niedyskryminującego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Pacjenci objęci kontynuacją leczenia nie są umieszczani na listach oczekujących, podobnie jak pacjenci w stanie nagłym.

Zgodnie z art. 47c. przywołanej na wstępie ustawy:

1.Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają:

1)kobiety w ciąży;

2)świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b [1]/;

3)osoby, które posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu i przedstawią stosowną legitymację;

4)inwalidzi wojenni i wojskowi;

5)żołnierze zastępczej służby wojskowej;

6)cywilne niewidome ofiary działań wojennych;

7)kombatanci;

8)działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;

9)osoby deportowane do pracy przymusowej;

10)uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;

11)weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.

2.Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.

3.Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.

4.W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

5.W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4.

6.Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a-24c [2]/.

W dziale Obsługi Świadczeniobiorców Wydziału do spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców Narodowego Funduszu Zdrowia MOW, ul. Batorego 24, 31-056 Kraków, numer telefonu 12 29 88 385 można uzyskać informację na temat udzielania świadczenia opieki zdrowotnej przez innych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z tym oddziałem, średnim czasie oczekiwania na dane świadczenie oraz o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczeń.

[1]/ art. 47.1a.Świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej (…),

1b.Prawo do wyrobów medycznych, na zasadach, o których mowa w ust. 1a, przysługuje również świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie:

1)o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2)o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

[2]/ tzn. Art. 24a.[Leczenie poza kolejką urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa]

Przepisów art. 20-23 nie stosuje się w stosunku do uprawnionego żołnierza lub pracownika. Osoby te korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 20, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, poza kolejnością.

Art. 24b.[Leczenie poza kolejką urazów i chorób u weteranów]

Przepisów art. 20-23 nie stosuje się w stosunku do weterana poszkodowanego. Osoba ta korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 20, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, poza kolejnością.

Art.  24c.  [Uprawnienia weteranów poszkodowanych]

  1. Weteranom poszkodowanym przysługuje prawo do korzystania poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej innych niż te, o których mowa w art. 20, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
  2. Weteran poszkodowany ma prawo do bezterminowego czasu trwania leczenia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1.