Informacja dotycząca możliwości składania skarg

Informacja dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

  • Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa Szpitala przyjmuje pacjentów w sprawach skarg i wniosków we środy w godz. 11.00 – 13.00 w siedzibie Szpitala w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 (I piętro) [1]/
  • Telefoniczna Informacja Pacjenta Rzecznika Praw Pacjenta oraz NFZ: tel. 800-190-590 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00; 01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46; e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
  • Dział Skarg i Wniosków Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, 31-135 Kraków, ul. Batorego 24, tel. (12) 29-88-303; e-mail: nfz@nfz-krakow.pl

Broszura „Prawa pacjenta” znajduje się do wglądu w każdej komórce organizacyjnej Szpitala prowadzącej działalność leczniczą.

Numer alarmowy Ratownictwa Medycznego: 112 lub 999

Załącznik do zarządzenia numer 184 z dnia 5 grudnia 2018 roku.

 

 

 

 

 

Klauzula Informacyjna – przeznaczona dla osób wnoszących do szpitala skargi i wnioski związane z działalnością.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny imienia Jędrzeja Śniadeckiego ulica Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz; tel. 18 443 88 77;
e-mail:sekretariat@szpitalnowysacz.pl;

 

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Szpitalu Specjalistycznym imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz; tel. /18/ 442 58 84 (lub /18/ 442 57 22), e-mail: abi@szpitalnowysacz.pl;

 

3) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub art. 9 ust. 2 lit. h RODO, jeżeli skarga/wniosek dotyczy udzielanych świadczeń zdrowotnych), a także ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO, jeżeli skarga/wniosek dotyczy udzielanych świadczeń zdrowotnych); na podstawie przepisów art. 226a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późniejszymi zmianami) w celu rozpatrzenia skargi bądź wniosku.

4) Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie skargi bądź wniosku. Podanie danych jest niezbędne dla prawidłowego rozpatrzenia skargi lub wniosku i przechowujemy je do czasu przedawnienia roszczeń.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 164 z późniejszymi zmianami).

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu. Każde z tych żądań będzie przez administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

8) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania i nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

[1]/ Skargę lub wniosek można też złożyć pisemnie. Powinna ona zawierać co najmniej wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres oraz precyzyjny opis zdarzenia. W przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia. Skargi anonimowe nie będą rozpatrywane.