Administracja

Przejdź do:

Dyrekcja
Dział Zatrudnienia i Płac
Dział Finansowo – Księgowy
Dział Organizacji i Nadzoru
Dział Kontraktowania i Rozliczeń
Dział Sprzedaży
Dział Administracyjno – Techniczny zespół ds. technicznych
Dział Administracyjno – Techniczny zespół ds. administracyjnych
Dział Administracyjno – Techniczny zespół ds. informatycznych
Dział Administracyjno – Techniczny zespół ds. zamówień publicznych
Zespół Radców Prawnych
Rzecznik Prasowy
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Inspektor ds. obrony cywilnej
Audytor Wewnętrzny

Inspektor Ochrony Danych
Inspektor p/poż
Inspektor BHP
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Specjalista ds. Epidemiologii
Sekretariat
Rada społeczna

Dyrekcja

Dyrektor Naczelny
Lek. med. Artur Puszko

18-443-88-77 wew. 501

Z-ca Dyrektora ds. administracyjno-pracowniczych
mgr Lidia Zele

18-443-78-68, 18-443-88-77 wew. 507

Główny Księgowy
mgr Tomasz Poręba

18-443-88-77 wew. 510, 443-77-40

443-86-01

Pielęgniarka Naczelna
mgr Krystyna Nosal

18-442-55-13

Dział Zatrudnienia i Płac

Dział Finansowo – Księgowy

Dział Organizacji i Nadzoru

Dział Kontraktowania i Rozliczeń

Dział Sprzedaży

Dział Administracyjno – Techniczny zespół ds. technicznych

Dział Administracyjno – Techniczny zespół ds. administracyjnych

Dział Administracyjno – Techniczny zespół ds. informatycznych

Dział Administracyjno – Techniczny zespół ds. zamówień publicznych

Zespół Radców Prawnych

Rzecznik Prasowy

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Inspektor ds. obrony cywilnej

Audytor Wewnętrzny

Inspektor p/poż

Inspektor BHP

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Specjalista ds. Epidemiologii

Sekretariat

18-443-88-77 wew.500,
18-443-78-47

18-443-86-01

Rada Społeczna

Zadania Rady Społecznej

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w podmiocie leczniczym działa Rada Społeczna, która jest organem:

 1. inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;
 2. doradczym kierownika.

 
Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie Zarządowi Województwa Małopolskiego wniosków i opinii w sprawach:

  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury  sprzętu medycznego,
  • związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub graniczeniem działalności,
  • przyznawania Dyrektorowi Podmiotu nagród,
  • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Podmiotu,

2) przedstawianie Dyrektorowi Podmiotu wniosków i opinii w sprawach:

 • planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 • rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 • kredytów bankowych lub dotacji,
 • podziału zysku;
 • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 • regulaminu organizacyjnego

 
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z
wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej Podmiotu;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i w statucie Podmiotu.
 
Powoływanie/odwoływanie Rady Społecznej
 
Kwestie te reguluje Statut:

 1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.
 2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
 3. Przed upływem kadencji każdy członek Rady Społecznej może być odwołany.
 4. Odwołanie może nastąpić na własną prośbę członka Rady Społecznej lub na wniosek Rady Społecznej, podmiotu tworzącego lub organu desygnującego.
 5. Wniosek Rady Społecznej o odwołanie członka Rady Społecznej musi zawierać uzasadnienie – powyżej 50% nieusprawiedliwionych nieobecności w ciągu roku, na prawidłowo zwołanych posiedzeniach uprawniają Radę Społeczną do wystąpienia z wnioskiem o odwołanie.
 6. Odwołanie skutkuje z dniem określonym w akcie odwołania.

 
W skład dziewięcioosobowej Rady Społecznej wchodzą:

 1. Jako przewodniczący – osoba wyznaczona przez Marszałka Województwa Małopolskiego,
 2. Jako członkowie:
  • przedstawiciel Wojewody Małopolskiego,
  • przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

 
Sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.
 
Aktualnie Przewodniczącym Rady Społecznej jest Pan Leszek Zegzda.