9. zmiana Regulaminu Organizacyjnego

Zarządzenie Numer 160

Dyrektora Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 26 września 2019 roku.

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego

 

Na podstawie art. 46, art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst. jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2190 z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.) oraz w związku z § 11 pkt 1 Statutu nadanego uchwałą Numer XLIII/657/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 8109) – zarządza się, co następuje:

 

 

 • 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ustanowionym w formie załącznika do zarządzenia Nr 151 z dnia 7 grudnia 2015 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 1 z dnia 13 stycznia 2016 r. zmienionym zarządzeniem Numer 51 z dnia 15 marca 2016 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 3 z dnia 9 maja 2016 r., zarządzeniem Numer 182 z dnia 12 grudnia 2016 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 3 z dnia 25 stycznia 2017 r., zarządzeniem Numer 84 z dnia 8 maja 2017 r., zarządzeniem Numer 86 z dnia 15 maja 2017 r. pozytywnie zaopiniowanymi przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 10 z dnia 26 maja 2017 r., zarządzeniem Numer 196 z dnia 18 grudnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 17 z dnia 27 grudnia 2017 r., zarządzeniem Numer 79 z dnia 18 maja 2017 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną uchwałą Numer 8 z dnia 11 czerwca 2018 r. oraz zarządzeniem Numer 147 z dnia 17 października 2018 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 15 z dnia 26 października 2018 r., zarządzeniem Numer 81 z dnia 23 kwietnia 2019 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 8 z dnia
7 maja 2019 r. oraz zarządzeniem Numer 89 z dnia 13 maja 2019 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 14 z dnia
26 lipca 2019 r.- dokonuje się następujących zmian:

 

 • w § 17 dokonuje się następujących zmian:
 1. skreśla się ust. 1,
 2. w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„§ 17.2. Pacjent lub jego opiekun przedkłada następujące dokumenty:”

 • dotychczasowy § 18 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 18. 1. Zasady ustalania kolejności przyjmowania pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  określa procedura „Kolejność przyjmowania pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

 1. Osoby, które w wyniku przeprowadzonej segregacji medycznej zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim mogą być kierowane do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:
 • do Ambulatorium Ogólnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej funkcjonującego w strukturze Szpitala w godzinach jego pracy,
 • w pozostałym czasie – do innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej właściwych ze względu na złożone przez te osoby deklaracje wyboru świadczeniodawcy.
 1. Warunkiem skierowania osoby, o której mowa w ust. 2 do miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest:
 • poddanie jej powtórnej ocenie stanu klinicznego (segregacji medycznej) po 90 minutach od czasu pierwszej segregacji medycznej, w wyniku której podtrzymano lub obniżono pierwotnie przyznaną kategorię pilności,
 • uzyskanie aprobaty lekarza dyżurnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.”
 1. w § 19 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 19.2. Decyzję dotyczącą skierowania pacjenta na leczenie w oddziale Szpitala albo odmowy przyjęcia osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego podejmuje lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w terminie nieprzekraczającym 72 godziny od chwili przyjęcia do SOR. Lekarz oddziału, do którego skierowano pacjenta podejmuje decyzje o przyjęciu na oddział niezwłocznie. ”

 • dotychczasowy § 27 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 27. Pacjent przebywający w Szpitalu ma prawo do:

 • kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami a także prawo odmowy takiego kontaktu,
 • opieki duszpasterskiej.”
 • po § 27 dodaje się § 27a w brzmieniu:

„§ 27a. 1. Pacjent przebywający w Szpitalu ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, przez którą rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.

 1. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności rozumie się również prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.
 2. Dyrektor Szpitala może ustalić opłaty rekompensujące koszty poniesione przez Szpital w związku z realizacją praw pacjenta określonych w § 27 pkt 1 oraz § 27a ust. 1. Informacja o wysokości opłat jest jawna i udostępniona w lokalu zakładu leczniczego.
 3. Opłat nie pobiera się w przypadku dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, o której mowa w ust. 2.”
 • dotychczasowy § 43 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 43. 1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 1. Jeżeli w wyniku finansowanych ze środków publicznych badań przesiewowych wykonywanych u dzieci stwierdzono występowanie chorób wrodzonych, udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia tych chorób następuje bez skierowania, o którym mowa w ust. 1.
 2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane do świadczeń:
 • ginekologa i położnika;
 • onkologa;
 • psychiatry;
 • dla osób chorych na gruźlicę;
 • dla osób zakażonych wirusem HIV;
 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz osób deportowanych do pracy przymusowej;
 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
 • w zakresie leczenia uzależnień:
 1. dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia,
 2. dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia – osób spokrewnionych lub niespokrewnionych z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujących i gospodarujących, oraz osób, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku z emocjonalnym z osobą uzależnioną;
 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • dla osób do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały
  w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży.
 1. Świadczeniobiorca, u którego:
 • w wyniku diagnostyki onkologicznej stwierdzono nowotwór złośliwy lub miejscowo złośliwy,
 • lekarz udzielający świadczeń szpitalnych lub świadczeń w ramach programów zdrowotnych stwierdził nowotwór złośliwy lub miejscowo złośliwy

– ma prawo do leczenia onkologicznego na podstawie karty diagnostyki i   leczenia onkologicznego bez skierowania, o którym mowa w ust. 1.

 1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, o których mowa w ust. 1 mogą być udzielane również w poradni przyszpitalnej.
 2. Skierowania wystawione przez lekarzy wykonujących zawód w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej traktuje się jako skierowania w rozumieniu ustawy, jeżeli spełniają określone w niej wymagania.
 3. Do skierowania, o którym mowa w ust. 1, wystawionego w języku obcym, dołącza się jego tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie nie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 4. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.”

 

 • dotychczasowy § 44 otrzymuje nowe brzmienie:

”§ 44. Świadczeniobiorca ma prawo do rehabilitacji leczniczej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.”

 

 

 • 2.

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego wprowadzona niniejszym zarządzeniem podlega zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

 

 

 • 3.

Koordynator Działu Organizacji i Nadzoru na najbliższym posiedzeniu przedłoży Radzie Społecznej wraz z uzasadnieniem zmianę Regulaminu Organizacyjnego celem jej zaopiniowania.

 

 • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Szpitala

 

UCHWAŁA NUMER 19

Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Specjalistycznym imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 29 października  2019 roku

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

 

Na podstawie art. 48 ust. 2  pkt  2 lit. f) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2190 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje :

 

 • 1.

 

Na wniosek Dyrektora Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu Rada Społeczna pozytywnie opiniuje przedłożoną zmianę Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu wprowadzoną zarządzeniem Numer 160 z dnia 26 września 2019 roku.

 

 • 2.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

 

 • 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Do Uchwały Numer 19 Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Specjalistycznym imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 29 października  2019 roku – w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego  w Nowym Sączu.

 

Zmiana treści Regulaminu Organizacyjnego obejmuje:

 • Zmiany w § 17-19 regulaminu wprowadzono w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. poz. 1213 z póżn. zm.), które to przepisy obligują dyrektorów szpitali do unormowania dwóch kwestii związanych z udzielaniem świadczeń w SOR:
 1. zasad przekierowywania osób w lżejszych stanach (kategoria pilności triage: zielona lub niebieska) do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
 2. maksymalnego czasu na podjęcie decyzji przez lekarza SOR dot. dalszego leczenia osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w innym oddziale szpitala albo odmowy przyjęcia do szpitala.
 • Druga grupa zmian (dodany § 27a) dotyczy zasad sprawowania opieki pielęgnacyjnej nad pacjentami hospitalizowanymi, w tym w szczególności małoletnimi lub posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zostaje ona wdrożona w następstwie zmiany przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz.1127). Ustawodawca doprecyzował, że owa „opieka pielęgnacyjna” obejmuje również prawo do całodobowego pobytu w szpitalu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego z uprawnionym pacjentem. Prawo dopuszcza możliwość pobierania opłat za taki pobyt (rekompensujących faktyczne koszty) właśnie z wyłączeniem opiekunów dzieci i pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. W naszym szpitalu aktualnie nie pobieramy tego typu opłat.
 • Pozostałe korekty dotychczasowych zapisów regulaminu dostosowują go do obowiązujących przepisów tj. kolejnych nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373) dot. zasad udzielania świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Konkretnie zmiany te rozszerzyły krąg osób, które mogą korzystać z tych świadczeń bez wymaganego skierowania (np. do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie nieodwracalne upośledzenie, albo nieuleczalna chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, do świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży).

Wszystkie te informacje uwzględniające wprowadzone zmiany widnieją już w formie papierowej na właściwych tablicach ogłoszeniowych Szpitala oraz w specjalnej zakładce „Dla Pacjenta” na naszej oficjalnej stronie internetowej.

Zgodnie art. 48 ust. 2  pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2190 z późn. zm.) do kompetencji Rady Społecznej należy przedstawianie Dyrektorowi podmiotu, wniosków i opinii m.in. dot. Regulaminu Organizacyjnego. Przepis art. 23 cyt. ustawy stanowi zaś, iż Regulamin ustala Dyrektor podmiotu leczniczego.