Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert 1.08.2022 r.

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert 1.08.2022 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT

 

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 633 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zarządzeniem Nr 79 z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzedzającego zawarcie umów o przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ramach Ambulatorium Ogólnego POZ :

 

DOKONAŁA WYBORU NASTĘPUJĄCEJ OFERTY

ZŁOŻONEJ PRZEZ:

 

NR oferty Dane oferenta
31-1 OPC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRAKÓW Sp.k. ul. Kordylewskiego 4, 31-542 Kraków  

 

Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl :   1 sierpnia 2022 roku.

 

POUCZENIE

 

Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji
i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Szpitalem.

 

Podpis  Przewodniczącego Komisji:

 

         lek. Bogusław Latacz

Related Posts