Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert 21.09.2021r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 711 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zarządzeniem Nr 83 z dnia 1  września 2021 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzedzającego zawarcie umów o przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania:

 

 1. DOKONAŁA WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:
 1. w zakresie sprawowania opieki pielęgniarskiej w oddziałach
 2. Marta Olejarczyk 33-342 Barcice 489,
 3. Anna Mółka 33-300 Nowy Sącz ul. Makowicka 16,
 4. Barbara Kruczek 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 165b,
 5. Stanisława Król 34-606 Łukowica 406,
 6. Halina Łękawska Sucha Struga 164 33-343 Rytro,
 7. Paulina Hejmej 33-386 Podegrodzie Podrzecze 31,
 8. Aneta Góra Kunów 51 33-300 Nowy Sącz,
 1. w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego w SOR
 2. Ratownik Medyczny Przemysław Szegda Kamionka Wielka 648 33-334 Kamionka Wielka,
 3. Stanisław Bodziony Niskowa 50 33-395 Chełmiec,
 4. Zbigniew Mężyk 33-300 Nowy Sącz ul. Piątkowska 45,
 5. Zuzanna Pustułka Ratownictwo Medyczne Rytro 517 33-343 Rytro,
 6. Bartłomiej Mordarski 33-386 Podegrodzie Brzezna 28.
 1. NIE WYBRANO NASTĘPUJĄCYCH OFERT:

Komisja nie wybrała niżej wymienionych ofert:

 • w zakresie sprawowania opieki pielęgniarskiej w oddziałach:

Beata Wenecka-Lipka 33-340 Stary Sącz os. Słoneczne 7/42;

 

 • w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego w SOR:

– Małgorzata Białoń Ratownictwo Medyczne 38-303 Kobylanka 515,

– Aleksandra Wszołek 38-311 Szymbark 693,

– Sylwia Lichoń Os. Biała Wyżna 11 33-330 Grybów,

– RATMED Mateusz Młynarczyk ul. Gorzkowska 2/42 33-300 Nowy Sącz,

– MAT-MED. Mateusz Pilch ul. Grunwaldzka 225b 33-300Nowy Sącz.

 

 

Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl : 21 września 2021 roku.

 

 

POUCZENIE

 

Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji  i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Działu Organizacji i Nadzoru (tel. 18 44 25 926).

 

 

Podpis  Przewodniczącego Komisji:

 

 

          ……………………………………

Related Posts