DA.4240-1-4/21

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE OFERT

Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst. jedn. DZ. U. z 2021 r. poz. 711) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398) – art.140, art.141, art.146 ust.1, art. 147, art.148 ust.1, art.149, art.150, art. 151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art. 154 ust.1 i 2 – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 fax 18/443-86-01 ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu.

 

 1. Zakres usług obejmuje 6 grup:
 1. Badania laboratorium analityczne
 2. Badania laboratorium bakteriologii
 3. Tomograf komputerowy (tylko w przypadku awarii w tut. Jednostce)
 4. Inne badania
 5. Konsultacje
 6. Oznaczanie płci

 

Uwaga!

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych dotyczących poszczególnych pozycji w grupie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne grupy (dot. grupy I-III, V, VI)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dotyczących poszczególnych pozycji w grupie( dot. grupy IV).

 

Termin realizacji:

od 1 lipca 2021r. do 31 grudnia 2023 r.

od 1 sierpnia 2021 do 31 grudnia 2023r. – dot. grupa II

 

 1. Informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można:
 • na stronie internetowej Szpitala- szpitalnowysacz.pl w zakładce „Praca”- Konkurs ofert
 • w siedzibie Szpitala,
 • szczegółowe warunki konkursu ofert można również odebrać w Dział Administracyjno – Technicznym – Zespół ds. Zamówień Publicznych, Nowy Sącz, ul. Młyńska 5, tel. 18/443-66-35
 1. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego (Kierownik podmiotu leczniczego) zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 2. Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu składania ofert.
 3. O wynikach konkursu oferenci (świadczeniodawcy) zostaną powiadomieni na piśmie w terminie związania ofertą – w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.
 4. Zgodnie z art.152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398) Świadczeniodawcom (Przyjmującemu zamówienie), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kierownika podmiotu leczniczego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i art.154 w/w ustawy
 5. Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień i informacji są:
 • Joanna Wożniak – Koordynator Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych – sprawy merytoryczne tel/fax 18/ 442 59 69,
 • Anna Banias – Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego – sprawy merytoryczne Tel 18 443 88 77 wew. 867,
 • Ryszard Tobiasz – Koordynator Działu Administracyjno – Technicznego – zespół ds. Zamówień Publicznych– sprawy proceduralne, tel/fax 18/ 443 66 35

 

7. Ofertę należy złożyć w Dziale Administracyjno-Technicznym– Zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Młyńska 5, 33-300 Nowy Sącz.

 

Termin składania ofert upływa w dniu  21 czerwca 2021 r. o godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 czerwca 2021 r. o godz. 10.30 w Dziale Administracyjno-Technicznym – Zespół ds. Zamówień Publicznych – Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

 

Kryterium I Cena (koszt)                                                      80 %

Kryterium II Jakość                                                             5%

Kryterium III Kompleksowość                                             5%

Kryterium IV Dostępność                                                     5%

Kryterium V Ciągłość                                                            5%

 

Nowy Sącz, dnia 10 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 3 umowa

Specyfikacja 1-21

badania do konkursu

Modyfikacja Specyfikacji

Modyfikacja Specyfikacji II

ogłoszenie o wyniku konkursu