Ogłoszenie konkursów ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie konkursów ofert z dn. 18.02.2021

 Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 12

z dnia 18 lutego 2021 r.

OGŁOSZENIE
konkursów ofert na świadczenia zdrowotne
Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego             
w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 zaprasza

do składania ofert  i uczestniczenia w konkursach ofert poprzedzających zawarcie umów  o przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

 

 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Chirurgicznym dla Dzieci (kod: 85111100-1[1]/) ,
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Chirurgii Onkologicznej (kod: 85111100-1),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Chorób Zakaźnych, w tym pozostawanie w porze dyżurowej w gotowości do udzielania świadczeń (kod: 85111200-2)
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym
  z opcją realizacji zadań lekarza kierującego oddziałem (kod: 85111200-2),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Pulmonologii (kod: 85111200-2),
 • świadczenia ambulatoryjne udzielane przez lekarza w ramach Ambulatorium Ogólnego POZ (kod:85121100-4),
 • świadczenia szpitalne w zakresie sprawowania opieki pielęgniarskie  w Oddziałach: Anestezjologii i IT i Neonatologicznym z IT  (kod: 85141200-1).
 1. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, z wyjątkiem umów na świadczenia w Ambulatorium ogólnym POZ, w którym kontrakty zostaną podpisane na okres od 1 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021 z możliwością przedłużenia po prolongacie umowy zawartej przez Udzielającego zamówienia z NFZ.
 1. Obowiązujące formularze ofert, Oferent może odebrać w Dziale Organizacji i Nadzoru Szpitala Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu     Młyńska 5 (budynek administracji Szpitala, obok Oddziału Psychiatrycznego – parter)  tel. 18 442-59-26.
 2. W miejscu wskazanym w pkt 2. ogłoszenia, oferenci mogą się również zapoznać ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i Materiałami Informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym również z projektem umowy.
 3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

Andrzej Fecko – Koordynator Działu Organizacji i Nadzoru w godz. 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku tel. (18) 442-59-26

 1. Oferty należy składać – w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem: „Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie……………………”

      w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10,    Sekretariat Szpitala w terminie do godz. 15.00 dnia 8 marca 2021 r.

Na kopercie należy odcisnąć pieczęć firmową oferenta albo w inny sposób utrwalić dane umożliwiające kontakt z Oferentem.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia:

w dniu 10 marca 2021 roku o godz. 12.00.

 1. Udzielający zamówienia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala: szpitalnowysacz.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od daty otwarcia ofert.
 2. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.
 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 4. Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

[1] / kod z rozporządzenia (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.).

 

Related Posts