OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT

          Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 295 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.)

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zarządzeniem Nr 165 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzedzającego zawarcie umów o przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania:

DOKONAŁA WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:

  1. w zakresie Oddziału Anestezjologii i IT
Nr oferty Dane oferenta
61-1 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK.KRZYSZTOF WOJTOWICZ

33-300 NOWY SĄCZ UL. LIMANOWSKIEGO  11/14

61-2 PRAKTYKA LEKARSKA LEK.AGATA ŁUKASIK-GLASER

33-393 MARCINKOWICE 483

61-3 GABINET LEKARSKI DR N. MED. TADEUSZ WÓJCIKIEWICZ

LUBINKA 10833-115 JANOWICE

61-4 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

LEK. AGNIESZKA PERZYNA

UL. ZGŁOBICKA  9/3 33-113 ZGŁOBICE

61-5 SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI LEK. JERZY PRAGA

UL. ZARZYCKIEGO 23/13 33-101 TARNÓW

61-6 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. JOANNA KRÓL-CHMIELEWSKA 33-336 MACIEJOWA 85
61-7 ANESTEZJOLOG.PL LEK. BARTOSZ CZAPSKI

AL. WOLNOŚCI 37B/11 33-300 NOWY SĄCZ

61-8 PRAKTYKA LEKARSKA LEK. ŁUCJA STEC

UL. DŁUGOSZA 71/8 33-300 NOWY SĄCZ

61-9 SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. BENEDYKT DĄBROWSKI

UL. REJTANA 14/46 33-300 NOWY SĄCZ

61-10 SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. MARTA FRĄCZEK

UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 22/20 33-300 NOWY SĄCZ

61-11 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. PIOTR FUGIEL

UL. DUNAJCOWA 75A, 33-300 NOWY SĄCZ

61-12 SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI LEK. DARIUSZ LUPA

UL. STARA 2/2 33-300 NOWY SĄCZ

61-13 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. MARCIN JAWOR,

UL. ZYGMUNTA AUGUSTA 29/15 34-600 LIMANOWA

61-14 PRAKTYKA LEKARSKA LEK. JAROSŁAW LATACZ

WIELOGŁOWY  236   33-311 WIELOGŁOWY

61-15 SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. KATARZYNA DIDLUCH

UL. KOPERNIKA 14/55 38-200 JASŁO

61-16 SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. WOJCIECH OBERC

UL. ULASZOWICE 79 38-200 JASŁO

61-17 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. LARYSA PRYLEPSKA GABINET MEDYCYNY ESTETYCZNEJ „ESTHEMED”, 33-300 NOWY SĄCZ,
UL. BARBACKIEGO 121B/26

 

 

 

Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl :  12 stycznia 2021 roku.

POUCZENIE

Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji  i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Działu Organizacji  i Nadzoru (tel. 18 44 25 926).

 

 

Podpis  Przewodniczącego Komisji:

  

                                                                          ……………………………………

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 12.01.2021

Related Posts