Konkurs Ofert – Świadczenia Zdrowotne 2/20

DA.4240-2-3/20

 

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE OFERT

 

Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst. jedn. DZ. U. z 2020 r. poz. 295) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398) – art.140, art.141, art.146 ust.1, art. 147, art.148 ust.1, art.149, art.150, art. 151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art. 154 ust.1 i 2 – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 fax 18/443-86-01 ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu.
Zakres usług obejmuje XIV zadań:
I.Badania immunologiczne i cytoimmunologiczne
II. Badania hormonalne i metabolity
III  Badania bakteriologiczne i wirusologiczne (infekcje)
IV. Oznaczenie poziomu leków, narkotyki, alkohole
V. Inne badania laboratoryjne.
VI. Badania układu krzepnięcia
VII. Badania molekularne    
VIII.Markery nowotworowe
IX. Badania z zakresu alergologii
X.Badania genetyczne w kierunku niedokrwistości
XI. Inne badania
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dotyczących poszczególnych pozycji w grupach (I-XI).
XII.    Opis zdjęć RTG, TK
XIII.  Inne badania (w zestawach – zadaniach)
Zamawiający nie dopuszcza na składanie ofert częściowych dotyczących poszczególnych pozycji w grupie (zestawie) XII-XIII.
XIV. Konsultacje specjalistyczne
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dotyczących poszczególnych pozycji w grupie XIV.
Termin realizacji: od dnia 1.01.2021r. do 31.12.2023 r.

 

 1. Informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można:
 • na stronie internetowej Szpitala- szpitalnowysacz.pl w zakładce „Praca”- Konkurs ofert
 • w siedzibie Szpitala,
 • szczegółowe warunki konkursu ofert można również odebrać w Dział Administracyjno – Technicznym – Zespół ds. Zamówień Publicznych, Nowy Sącz, ul. Młyńska 5, tel. 18/443-66-35
 1. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego (Kierownik podmiotu leczniczego) zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 1. Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu składania ofert.
 1. O wynikach konkursu oferenci (świadczeniodawcy) zostaną powiadomieni na piśmie w terminie związania ofertą – w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.
 1. Zgodnie z art.152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398) Świadczeniodawcom (Przyjmującemu zamówienie), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kierownika podmiotu leczniczego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i art.154 w/w ustawy.
 1. Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień i informacji są:
 • Joanna Wożniak – Koordynator Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych – sprawy merytoryczne tel/fax 18/ 442 59 69,
 • Anna Banias – Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego – sprawy merytoryczne Tel 18 443 88 77 wew. 867,
 • Ryszard Tobiasz – Koordynator Działu Administracyjno – Technicznego – zespół ds. Zamówień Publicznych– sprawy proceduralne, tel/fax 18/ 443 66 35
 1. Ofertę należy złożyć w Dziale Administracyjno-Technicznym– Zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Młyńska 5, 33-300 Nowy Sącz.
Termin składania ofert upływa w dniu  4 grudnia 2020 r. o godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 4 grudnia 2020 r. o godz. 10.30 w Dziale Administracyjno-Technicznym – Zespół ds. Zamówień Publicznych – Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10.
 1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Kryterium I Cena (koszt)                                                      80 %
Kryterium II Jakość                                                             5%
Kryterium III Kompleksowość                                             5%
Kryterium IV Dostępność                                                     5%
Kryterium V Ciągłość                                                            5%
Nowy Sącz, dnia 24 listopada 2020 r.

 

Załączniki:

Specyfikacja 2-20

Załącznik nr 3 umowa

Formularz cenowy

Uwagi:

odwołanie postępowania

Related Posts