Konkurs ofert – świadczenia medyczne 3/20

DA.4240-3-3/20

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE OFERT

Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst. jedn. DZ. U. z 2020 r. poz. 295) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398) – art.140, art.141, art.146 ust.1, art. 147, art.148 ust.1, art.149, art.150, art. 151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art. 154 ust.1 i 2 – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 fax 18/443-86-01 ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu.

 

  1. Zakres usług obejmuje 11 grup:

 I. Badania laboratorium analityczne i bakteriologiczne

II. Badania układu krzepnięcia

III. Badania genetyczne w kierunku niedokrwistości

IV. Badania cytogenetyczne i molekularne

V. Inne badania

VI. Badania elektromiografii (EMG)

VII. Badania z zakresu alergologii

VIII. Opis zdjęć RTG, TK

IX. Rezonans Magnetyczny

X. Tomograf komputerowy (tylko w przypadku awarii w tut. Jednostce

XI. Konsultacje specjalistyczne

Uwaga!

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych dotyczących poszczególnych pozycji w grupie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne grupy (dot. grupy I-IV, VI-X).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dotyczących poszczególnych pozycji w grupie dot. grupy V i XI.

Termin realizacji: od dnia 1.01.2021r. do 31.12.2023 r.

 

2. Informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można:

  • na stronie internetowej Szpitala- szpitalnowysacz.pl w zakładce „Praca”- Konkurs ofert
  • w siedzibie Szpitala,
  • szczegółowe warunki konkursu ofert można również odebrać w Dział Administracyjno – Technicznym – Zespół ds. Zamówień Publicznych, Nowy Sącz, ul. Młyńska 5, tel. 18/443-66-35

 

3. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego (Kierownik podmiotu leczniczego) zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

4. Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu składania ofert.

 

5. O wynikach konkursu oferenci (świadczeniodawcy) zostaną powiadomieni na piśmie w terminie związania ofertą – w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.

 

6. Zgodnie z art.152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398) Świadczeniodawcom (Przyjmującemu zamówienie), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kierownika podmiotu leczniczego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i art.154 w/w ustawy.

 

7. Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień i informacji są:

  • Joanna Wożniak – Koordynator Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych – sprawy merytoryczne tel/fax 18/ 442 59 69,
  • Anna Banias – Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego – sprawy merytoryczne Tel 18 443 88 77 wew. 867,
  • Ryszard Tobiasz – Koordynator Działu Administracyjno – Technicznego – zespół ds. Zamówień Publicznych– sprawy proceduralne, tel/fax 18/ 443 66 35

 

8. Ofertę należy złożyć w Dziale Administracyjno-Technicznym– Zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Młyńska 5, 33-300 Nowy Sącz.

 

Termin składania ofert upływa w dniu  9 grudnia 2020 r. o godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 grudnia 2020 r. o godz. 10.30 w Dziale Administracyjno-Technicznym – Zespół ds. Zamówień Publicznych – Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10.

 

9.Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

 

Kryterium I Cena (koszt)                                                      80 %

Kryterium II Jakość                                                             5%

Kryterium III Kompleksowość                                             5%

Kryterium IV Dostępność                                                     5%

Kryterium V Ciągłość                                                            5%

 

Nowy Sącz, dnia 27 listopada 2020 r.

Załączniki:

Specyfikacja 3-20

Formularz cenowy

Załącznik nr 3 umowa

Uwagi:

modyfikacja SWKO

Zapytania:

zapytanie 1

zapytanie 2

zapytanie 3

zapytanie 4.

zapytanie 5

zapytanie 6

zapytanie 7

zapytanie  8

Ocena i wynik

Related Posts