OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz, działając na podstawie  Uchwały  Nr XLV/688/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów  trwałych SPZOZ będących nieruchomościami, dktórych funkcję podmiotu tworzącego pełni Województwo Małopolskie oraz Regulaminu przeprowadzania przetargu na zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych będących nieruchomościami w posiadaniu i użytkowaniu wieczystym Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu wprowadzony Zarządzeniem Nr 83 z dnia 30.04.2019 r. oraz Uchwały Nr 307/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 marca 2020 r.

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem pomieszczeń

I. Przedmiot przetargu:

  1. Najem pomieszczeń  ( nieruchomość objęta Lwh 4, Lwh,5, Lwh  2139 , KW 911 c.d. Lwh 3, Lwh 2) położonych przy ul. Kazimierza W. 4  w Nowym Sączu  użytkowana na podstawie umowy użyczenia z dnia 15.04. 2019 r., w której prowadzona jest działalność Szpitala – Zespół Poradni Specjalistycznych- Poradnia Rehabilitacyjna:

– parter-  lokal o powierzchni 115,95 m2 (pomieszczenia o powierzchni 56 m2, korytarze, sanitariaty o pow. 59,95 m2),  będący przedłużeniem ww. budynku, z oddzielnym wejściem zlokalizowanym od strony wjazdu na parking, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno- sportowej, służącej poprawie kondygnacji, z wykluczeniem funkcji mieszkaniowej. Cena wywoławcza za pomieszczenie 8,13 zł netto/1 m2 + 23% VAT, korytarz, sanitariaty 4,07 zł netto/1m2+ 23% VAT, 

  1. Nieruchomość położona w obrębie 73, działka Nr 35, ¼, 34/1,119/1, objęta KW Nr NS1S/001342278, użytkowana na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 20.10.2015 r. Rep. A Nr 13153/2015, zlokalizowana przy ul. Młyńskiej 5 w Nowym Sączu, w której prowadzona jest działalność Szpitala- Ośrodek Onkologiczny:

– powierzchnia użytkowa 2 m2 wydzielona na parterze budynku Ośrodka Onkologicznego na ustawienie 1 sztuki automatu do ciepłych napoi i słodkich przekąsek oraz 1 sztuki automatu na zimne napoje. Cena wywoławcza- za wynajęcie powierzchni  121,95 zł netto/1m2+ 23% VAT.

  1. Przewidywany okres zawarcia umów – na czas nieokreślony.

 

II. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty  z podaniem ceny prosimy składać w zamkniętych kopertach w terminie  od dnia ogłoszenia przetargu tj.  23.09.2020 r. do dnia 5.10.2020 r. do godz. 11.00, w sekretariacie Dyrekcji Szpitala w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, względnie  wysłać pocztą.

 

III. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się dodatkowymi warunkami przetargu:

Szczegółowe dodatkowe informacje dotyczące stanu technicznego budynku, powierzchni oraz wgląd do dokumentacji i ekspertyz technicznych będących w posiadaniu Szpitala  można uzyskać w Dziale Administracyjno- Technicznym Zespół ds. administracyjnych Szpitala – tel. (18) 44 25 816. Oględzin przedmiotowego budynku można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Działem Administracyjno- Technicznym Zespół ds. administracyjnych Szpitala – tel. (18) 44 25 816.

 

IV. Wykaz dokumentów, które winien złożyć oferent:

– aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEDIG ( zamawiający dopuszcza wersje z systemu elektronicznego),

– pisemne oświadczenie oferenta o nie posiadaniu zaległości podatkowej i ZUS.

– dowód wpłaty wadium

 

V. Termin i miejsce części jawnej przetargu:

Otwarcie ofert i część jawna przetargu na najem pomieszczeń odbędzie się w dniu 5.10.2020r. godz.12.00 w Dziale Administracyjno- Technicznym, Zespół ds. administracyjnych.

 

VI. Wadium:

Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wadium:

  1. Pomieszczenia przy ul. Kazimierza W. 4 w Nowym Sączu  w wysokości 171.95 zł. Wysokość wadium stanowi  20% ceny wywoławczej, która wynosi 859,75 zł brutto miesięcznie.
  2. Powierzchnia przy ul. Młyńskiej 5 w Nowym Sączu  w wysokości 60 zł. Wysokość wadium stanowi  20% ceny wywoławczej, która wynosi 300,00 zł brutto miesięcznie

Wadium ma być wpłacone w gotówce na konto Szpitala Bank PKO BP SA 58 1020 2892 0000 5402 0653 7403 lub w kasie Szpitala.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet przyszłej kwoty zapłaty, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada  na rzecz Szpitala również w sytuacji, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje czynszu równego co najmniej cenie wywoławczej.

 

VII. Sposób ustalenia opłat z tytułu  dzierżawy:

Opłata z tytułu najmu zostanie   ustalona w następującej  wysokości:

– zaoferowana cena  brutto za 1 m2 pomnożona przez 115,95 m2 pomieszczeń przewidzianych pod najem  miesięcznie – dot. Punktu  I ust.1 oraz – zaoferowana cena  brutto za 1 m2 pomnożona przez 2 m2 powierzchni przewidzianej pod najem  miesięcznie- dot. Punktu I ust.2.

Opłaty są płatne miesięcznie, bez wezwania, z góry do 10 każdego miesiąca w kasie szpitala, lub przelewem na konto szpitala.

Ponadto najemca zobowiązany jest do pokrycia  kosztów komunalnych, energii elektrycznej,  wody, ogrzewania, wywóz nieczystości.

– termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty ogłoszenia wyniku.

 

VIII. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy:

Oferent,  którego oferta zostanie wybrana w wyniku postępowania przetargowego  utraci wadium, jeżeli będzie się uchylał od zawarcia umowy.

 

IX. Szczególne warunki:

1.W przypadku zaoferowania tej samej wysokości czynszu najmu, oferenci mogą być   wezwani  do złożenia w terminie określonym przez Szpital ofert dodatkowych.

2.Wynajmujący zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zastrzega się również  możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Załączniki :

Ogłoszenie przetargu

Wzór formularza do ogłoszenia

Related Posts