Odwołanie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 16.09.2020r.

Odwołanie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 16.09.2020r.

 

DO.021- 115 /20

Zarządzenie Nr 115

Dyrektora Szpitala Specjalistycznego

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie odwołania  konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z  2020 r. poz. 295 z późn. zm.) w związku z § 11 ust. 4 Statutu nadanego uchwałą Nr XVIII/252/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 2021) – zarządza się, co następuje:

  • 1.

W oparciu o ust. 9 załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 112 z dnia 8 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, odwołuje się konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy o przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w ranach Ambulatorium Ogólnego POZ (usługi lekarskie i usługi pielęgniarskie).

  • 2.

Treść niniejszego zarządzenia zamieszcza się na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala.

  • 3.

Koordynator Działu Organizacji i Nadzoru udostępni niniejsze zarządzenie członkom Komisji powołanej w celu przeprowadzenia odwołanego konkursu.

  • 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

  • 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Related Posts