Ogłoszenie konkursu na świadczenia medyczne 1/20

DA.4240-1-3/20

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE OFERT

Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst. jedn. DZ. U. z 2020 r. poz. 295) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373) – art.140, art.141, art.146 ust.1, art. 147, art.148 ust.1, art.149, art.150, art. 151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art. 154 ust.1 i 2 – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 fax 18/443-86-01 ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu.

 1. Zakres usług obejmuje 9 zadań:
 2. Badania histopatologiczne, cytologiczne, molekularne stosowane w diagnostyce onkologicznej.
 3. Koronografia z użyciem dwóch cewników.
 4. Wykrywanie DNA MTBC.
 5. Identyfikacja hodowli prątków.
 6. Lekooporność.
 7. T-SPOT.TB z krwi obwodowej pełnej (metoda IGRA).
 8. Badania zlecone do IGiChP.
 9. Wykrywanie toksyno twórczego szczepu Clostridium difficile.

 

 

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy przez okres 36 miesięcy.

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych dotyczących poszczególnych pozycji w zadaniu.

 

 1. Informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można:
 • na stronie internetowej Szpitala- szpitalnowysacz.pl w zakładce „Praca”- Konkurs ofert
 • w siedzibie Szpitala,
 • szczegółowe warunki konkursu ofert można również odebrać w Dział Administracyjno – Technicznym – Zespół ds. Zamówień Publicznych, Nowy Sącz, ul. Młyńska 5, tel. 18/443-66-35

 

 1. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego (Kierownik podmiotu leczniczego) zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

 1. Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu składania ofert.

 

 1. O wynikach konkursu oferenci (świadczeniodawcy) zostaną powiadomieni na piśmie w terminie związania ofertą – w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.

 

 1. Zgodnie z art.152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373) Świadczeniodawcom (Przyjmującemu zamówienie), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kierownika podmiotu leczniczego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i art.154 w/w ustawy.

 

 1. Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień i informacji są:
 • Joanna Wożniak – Koordynator Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych – sprawy merytoryczne tel/fax 18/ 442 59 69,
 • Anna Banias – Kierownik medycznego Laboratorium Diagnostycznego – sprawy merytoryczne Tel 18 443 88 77 wew. 867,
 • Ryszard Tobiasz – Koordynator Działu Administracyjno – Technicznego – zespół ds. Zamówień Publicznych– sprawy proceduralne, tel/fax 18/ 443 66 35

 

 1. Ofertę należy złożyć w Dziale Administracyjno-Technicznym– Zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Młyńska 5, 33-300 Nowy Sącz.

 

Termin składania ofert upływa w dniu  10 lipca 2020 r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 lipca 2020 r. o godz. 12.00 w Dziale Administracyjno-Technicznym – Zespół ds. Zamówień Publicznych – Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10.

 

 

 1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

 

Kryterium I Cena (koszt)                                                      80 %

Kryterium II Jakość                                                             5%

Kryterium III Kompleksowość                                             5%

Kryterium IV Dostępność                                                     5%

Kryterium V Ciągłość                                                            5%

 

Nowy Sącz, dnia 30 czerwca 2020 r.

 

Specyfikacja

Opis zad 1

Zał nr 2- formularz cenowy

Załącznik nr 3 umowa- wzór

Zapytanie 1

Zmiana SWKO

Zapytanie 2

Wynik

wynik postępowania 1.20

zestawienie ofert

 

 

 

 

Related Posts