Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert na świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w ramach Ambulatorium Ogólnego POZ

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert- Ambulatorium Ogólne POZ

 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE KONKURSU OFERT

na świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane
w ramach Ambulatorium Ogólnym POZ

 

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 295 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zarządzeniem Nr 79 z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzedzającego zawarcie umów o przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania informuje, że w związku z brakiem ofert postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia   27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1373 z późn. zm.).

 

 

Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl :  24 czerwca 2020 roku.

 

 

Podpis  Przewodniczącego Komisji:

 

 

                                                                          ……………………………………

Related Posts