OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ

W TRYBIE KONKURSU OFERT

 

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 295 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zarządzeniem Nr 68 z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzedzającego zawarcie umów o przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania:

 

 DOKONAŁA WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:

I. w zakresie medycyny ratunkowej (SOR) z opcją realizacji zadań LKO

a) Ambulatorium ogólne

  1. Andrzej Bierówka Indywidualna Praktyczna Lekarska 34-242 Łętownia 257
  2. Usługi Medyczne Tomasz Kula 31-859 Kraków oś. Kościuszkowskie 11/141 – wyłącznie w zakresie realizacji zadań LKO.

b) Ambulatorium chirurgiczne – brak ofert

Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze   środków publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1373 z późn. zm.).

c) Ambulatorium chirurgii urazowej – brak ofert

Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1373 z późn. zm.).

II. w zakresie Oddziału Ginekologiczno-Położniczy z PGO

  1. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Beata Chołys 34-600 Limanowa, ul. Józefa Piłsudskiego 68/19
  2. Praktyka Lekarska Mateusz Zaczyk,33-300 Nowy Sącz ul. Jaworzyńska 3A

III. w zakresie Oddziału Chorób Zakaźnych – brak ofert

Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1373 z późn. zm.).

IV. w zakresie Oddziału Neonatologicznego z IT – brak ofert

Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1373 z późn. zm.).

 V. w zakresie Oddziału Hematologicznego

  1. Specjalistyczną Praktyką Lekarską lek. Anna Prochwicz 32-086 Węgrzyce, Warszawska 33,
  2. Dorota Krochmalczyk SIGMAMEDYCYNA Centrum Szkoleń Medycznych i Specjalistyczna Praktyka Lekarska, 30-404 Kraków ul. Cegielniana 26/20

 VI. w zakresie Oddziału Pulmonologii – brak ofert

Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1373 z późn. zm.).

 

 

Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl :  9 czerwca 2020 roku.

 

 

POUCZENIE

 

Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji  i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Działu Organizacji i Nadzoru (tel. 18 44 25 926).

 

 

Podpis  Przewodniczącego Komisji:

 

 

                                                                          ……………………………………

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert

Related Posts