OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSÓW OFERT- 24.02.2020 r

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2190 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zarządzeniem Nr 17 z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzedzającego zawarcie umów o przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania:

 

DOKONAŁA WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:

    I. w zakresie medycyny ratunkowej (SOR) z opcją realizacji zadań LKO

A) Ambulatorium ogólne

  1. Usługi Medyczne lek. Katarzyna Kopania, 33-340 Stary Sącz,
    Łazy Biegonickie 178.

B) Ambulatorium chirurgiczne – brak ofert

Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1510 z późn. zm.).

C) Ambulatorium chirurgii urazowej – brak ofert

Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1510 z późn. zm.).

D) Brak ofert na realizacje zadań LKO

Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1510 z późn. zm.).

 

     II. w zakresie Oddziału Neurologicznego

  1. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Witold Bonarski 33-300 Nowy Sącz, Nawojowska 207 a.

      III. w zakresie Oddziału Anestezjologii i IT

  1. Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Fugiel 33-300 Nowy Sącz, Dunajcowa 75a.

 

      IV. w zakresie opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitala

  1. Edyta Markowicz 38-306 Libusza 559 (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii).

 

Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl :  24 lutego 2020 roku.

 

POUCZENIE

Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji  i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Działu Organizacji i Nadzoru (tel. 18 44 25 926).

 

 

Podpis Z-cy Przewodniczącego Komisji:

 

   ……………………………………

N7100-ORGAN02242020134705001

Related Posts