Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Z-cy Dyrektora

ogłoszenie o konkursie z-ca dyrektora

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j.Dz.U.2018.393) oraz
regulamin komisji konkursowej.

Wymagane kwalifikacje zawodowe kandydata (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r. Nr 151, poz. 896):

 • tytuł zawodowy lekarza, tytuł specjalisty lub specjalizacje II stopnia w dziedzinie medycyny,
 • 8 lat pracy w zawodzie.

Dokumenty wymagane od kandydatów zgłaszających się do konkursu:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, w tym prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie RP oraz udokumentowany 8 letni okres pracy w zawodzie lekarza. Dokumenty te powinny być złożone w oryginałach albo w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów w czasie trwania posiedzenia komisji,
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem,
 • koncepcja pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa (max.4 strony A4),
 • oświadczenie o dobrowolnym wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego
  J. Śniadeckiego w Nowym Sączu (ul. Młyńska 10, 33 – 300 Nowy Sącz). Oświadczenie należy podpisać po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia postępowania konkursowego dostępną u Inspektora Danych Osobowych lub na stronie internetowej www.szpitalnowysacz.pl,
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku objętym konkursem.

Podstawowe informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego
dostępne są na stronie internetowej: www.szpitalnowysacz.pl, w zakładce „BIP”.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście w sekretariacie Dyrekcji lub wysłać drogą pocztową na adres: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, 33 – 300 Nowy Sącz, w zaklejonych kopertach z podanym imieniem
i nazwiskiem, adresem kandydata, numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu”.

Oferty powinny być złożone (dostarczone) pod wskazany wyżej adres w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia (decyduje data wpływu do Szpitala).

Zgłoszenia kandydatów zostaną rozpatrzone w określonym terminie, nie później niż 60 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Data ukazania się ogłoszenia: 4 października 2019 r.

Termin składania ofert: 4 października 2019 r.do 18 października 2019r.

O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem, telefonicznie lub mailowo.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Related Posts