OGŁOSZENIE O NABORZE PIELĘGNIARKI DLA POTRZEB ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO

O G Ł O S Z E N I E

O naborze na stanowisko PIELĘGNIARKI dla potrzeb Oddziału Pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

wykształcenie wyższe, co najmniej licencjat, mile widziany kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego.

Proponowane zatrudnienie:

W ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

Wynagrodzenie:

Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu- do uzgodnienia.

 

Wymagane dokumenty:

 • Cv z dopiskiem klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej ofercie przez Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko,
 • Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin do dnia  15 września 2019 r.
 2. Sposób składania dokumentów w kopercie zamkniętej: osobiście w Sekretariacie Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, lub listem poleconym na adres : Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu adres: 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 10.
 3. Prosimy o dopisanie na kopercie; „Konkurs ofert na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO”

 

Dodatkowe informacje:

 1. Kontakt: Naczelna Pielęgniarka – telefon: 18 443-78-47 wew. 513,
 2. Aplikacje , które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane
  ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego),
 3. Nabór przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:
  I etap – otwarcie ofert, sprawdzenie spełniania warunków formalnych, zakwalifikowanie do II etapu i zawiadomienie o wynikach z zaproszeniem do kolejnego etapu,
  II etap – rozmowa kwalifikacyjna.
 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej, o której zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.
 2. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie podana na stronie internetowej : www.szpitalnowysacz.pl .
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania nie zostaną zwrócone.
 4. Dyrektor może odstąpić od postępowania – konkursu ofert na stanowiska – PIELĘGNIARKI ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO- bez podania przyczyny.

 

 

 

Nowy Sącz , dnia 08 sierpnia 2019  r.

 

 

 

 

Related Posts