OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz, działając na podstawie  Uchwały  Nr XLV/688/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej będących nieruchomościami, dla których funkcję podmiotu tworzącego pełni Województwo Małopolskie oraz Regulaminu przeprowadzania przetargów wprowadzony Zarządzeniem Nr 83 Dyrektora Szpitala z dnia 30.04.2019 r.

ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na najem pomieszczeń 

I. Przedmiot przetargu:

  1. Najem wolnych pomieszczeń – nieruchomość położona w obrębie 88, działka Nr 71/1, objęta KW Nr NS1S/00008575/0, użytkowana na podstawie umowy użyczenia z dnia 15 kwietnia 2019 r., zlokalizowana przy Aleje Wolności 49 w Nowym Sączu, w której prowadzona jest działalność Szpitala – Zespół Poradni Specjalistycznych.
  2. wolne pomieszczenia – II piętro lokal o powierzchni 19,58 m2 wraz z częścią przedsionka, korytarza i pomieszczenia sanitarnego o łącznej powierzchni 10,40 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej- badanie słuchu.
  3. Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi: za pomieszczenia wynosi- 130,75 zł netto/1 m2 + 23% VAT, za korytarze, sanitariaty, magazynki – 57,70 zł netto/1m2 + 23% VAT.
  4. Przewidywany okres zawarcia umowy- umowa na czas nieokreślony.

II. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty  z podaniem ceny prosimy składać w zamkniętych kopertach w terminie  od dnia ogłoszenia przetargu tj.  10.05.2019 r. do dnia 22.05.2019 r. do godz. 11.00, w sekretariacie Dyrekcji Szpitala w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, względnie  wysłać pocztą.

III. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się dodatkowymi warunkami przetargu:

Szczegółowe dodatkowe informacje dotyczące stanu technicznego budynku oraz wgląd do dokumentacji i ekspertyz technicznych będących w posiadaniu Szpitala  można uzyskać w Dziale Administracyjno- Technicznym Zespół ds. administracyjnych Szpitala – tel. (18) 44 25 816. Oględzin przedmiotowego lokalu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Działem Administracyjno- Technicznym Zespół ds. administracyjnych Szpitala – tel. (18) 44 25 816.

IV. Wykaz dokumentów, które winien złożyć oferent:

– aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEDIG ( zamawiający dopuszcza wersje z systemu elektronicznego),

– pisemne oświadczenie oferenta o nie posiadaniu zaległości podatkowej i ZUS.

– dowód wpłaty wadium

V. Termin i miejsce części jawnej przetargu:

Otwarcie ofert i część jawna przetargu na najem pomieszczeń odbędzie się w dniu 22.05.2019r. godz.12.00 w Dziale Administracyjno- Technicznym, Zespół ds. administracyjnych.

VI. Wadium:

Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 777,38 zł.

Wysokość wadium stanowi  20% ceny wywoławczej, która wynosi 3 886,93 zł brutto miesięcznie.

Wadium ma być wpłacone w gotówce na konto Szpitala Bank PKO BP o/Nowy Sącz 10102028920000560206537296 lub w kasie Szpitala.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet przyszłej kwoty zapłaty lub przepadnie na rzecz Szpitala, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada  na rzecz Szpitala również w sytuacji, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje czynszu równego co najmniej cenie wywoławczej.

VII. Sposób ustalenia opłat z tytułu  dzierżawy:

Opłata z tytułu najmu zostanie   ustalona w następującej  wysokości:

– zaoferowana cena  brutto za 1 m2 pomnożona przez  m2 powierzchni przewidzianej pod najem  miesięcznie.

Opłaty za czynsz są płatne miesięcznie, bez wezwania, z góry do 10 każdego miesiąca w kasie szpitala, lub przelewem na konto szpitala.

Ponadto najemca zobowiązany jest do pokrycia  kosztów komunalnych, energii elektrycznej,  wody, ogrzewania, wywóz nieczystości.

– termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty ogłoszenia wyniku.

VIII. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy:

Oferent,  którego oferta zostanie wybrana w wyniku postępowania przetargowego  utraci wadium, jeżeli będzie się uchylał od zawarcia umowy.

IX. Szczególne warunki:

1.W przypadku zaoferowania tej samej wysokości czynszu najmu, oferenci mogą być   wezwani  do złożenia w terminie określonym przez Szpital ofert dodatkowych.

2.Wynajmujący zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zastrzega się również  możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

3.Szpital posiada zgodę Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na najem przedmiotowego lokalu- Uchwała Nr 631/19 z dnia 18 kwietnia 2019 r.

 

Poniżej znajduje się załącznik  do ogłoszenia –  Formularz Ogólny Oferenta.

Wzór formularza ob. 18.03.14

Ogłoszenie o wyniku

Related Posts