OGŁOSZENIE O NABORZE LEKARZA DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

O G Ł O S Z E N I E

o naborze na stanowisko LEKARZA dla potrzeb Oddziału Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

 

Wymagania w stosunku do kandydatów na stanowisko LEKARZA Oddziału Ginekologii Onkologicznej:

tytuł specjalisty w dziedzinie: ginekologia onkologiczna  lub w dziedzinie położnictwo i ginekologia.  

Proponowane zatrudnienie:

–  w ramach umowy o pracę  w pełnym wymiarze czasu pracy lub w formie umowy cywilno-prawnej.

Wynagrodzenie: zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu – do negocjacji.

– umowa cywilno-prawna – wynagrodzenie do negocjacji.

Wymagane dokumenty:

 • Cv z dopiskiem klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.),
 • List motywacyjny,
 • Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin do dnia  15 maja 2019 r.
 2. Sposób składania dokumentów w kopercie zamkniętej: osobiście w Sekretariacie Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, lub listem poleconym na adres : Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu adres: 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 10.
 3. Prosimy o dopisanie na kopercie; „Konkurs ofert na stanowisko – lekarza Oddziału Ginekologii Onkologicznej”:

 

Dodatkowe informacje:

 1. Kontakt: Dyrektor lub Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa–  telefon: 18  443 78 47 lub Lekarz Kierujący – Oddział Ginekologii Onkologicznej – telefon: 18  442 58 56.
 2. Aplikacje , które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego),
 3. Nabór przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:
  I etap – otwarcie ofert, sprawdzenie spełniania warunków formalnych, zakwalifikowanie do II etapu i zawiadomienie o wynikach z zaproszeniem do kolejnego etapu
  II etap – rozmowa kwalifikacyjna.
 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej, o której zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.
 2. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie podana na stronie internetowej : www.szpitalnowysacz.pl .
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania nie zostaną zwrócone.
 4. W razie podjęcia decyzji o zatrudnieniu na podstawie umowy cywilno-prawnej – zostanie przeprowadzony konkurs na podstawie ustawy o działalności leczniczej.
 5. Dyrektor może odstąpić od postępowania – konkursu ofert na stanowisko – lekarza Oddziału Ginekologii Onkologicznej – bez podania przyczyny.

 

 

Nowy Sącz , dnia 03 kwietnia 2019  r.

 

 

Related Posts