OGŁOSZENIE O NABORZE LEKARZA DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZEGO ORAZ PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

O G Ł O S Z E N I E

Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

o naborze na stanowisko, dla potrzeb:

 1. ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
  Starszego asystenta
  – Lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza, który podejmie specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

 

 1. PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  Starszego asystenta lub asystenta
  – Lekarza posiadającego tytuł specjalisty lub I0 specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

 

Proponowane zatrudnienie:

umowa o pracę  w pełnym wymiarze czasu pracy lub umowa cywilno-prawna.

 

Wynagrodzenie:

zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu – do uzgodnienia.

 

Wymagane dokumenty:

 • Cv z dopiskiem klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej ofercie przez Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko,
 • List motywacyjny,
 • Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin do dnia  15 kwietnia 2019 r.
 2. Sposób składania dokumentów w kopercie zamkniętej: osobiście w Sekretariacie Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, lub listem poleconym na adres : Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu adres: 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 10.
 3. Prosimy o dopisanie na kopercie; „Konkurs ofert na stanowisko lekarza Oddziału GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO” lub „Konkurs na stanowisko lekarza PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO”.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Kontakt: Dyrektor –  telefon: 18  443 78 47 lub Koordynator Działu Zatrudnienia i Płac: 18 442 58 84.
 2. Aplikacje , które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego),
 3. Nabór przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:
   I etap – otwarcie ofert, sprawdzenie spełniania warunków formalnych, zakwalifikowanie do II etapu i zawiadomienie o wynikach z zaproszeniem do kolejnego etapu,
  II etap – rozmowa kwalifikacyjna.
 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej, o której zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.
 2. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie podana na stronie internetowej : www.szpitalnowysacz.pl .
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania nie zostaną zwrócone.
 4. W razie podjęcia decyzji o zatrudnieniu na podstawie umowy cywilno-prawnej – zostanie przeprowadzony konkurs na podstawie ustawy o działalności leczniczej.
 5. Dyrektor może odstąpić od postępowania – konkursu ofert na w/w stanowiska – bez podania przyczyny.

 

 

Nowy Sącz , dnia 07 marca 2019  r.

 

 

Related Posts