Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie usług medycznych 1/19

DA.4240-1-4/19

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE OFERT

Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst. jedn. DZ. U. z 2018 r. poz. 2190) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510) – art.140, art.141, art.146 ust.1, art. 147, art.148 ust.1, art.149, art.150, art. 151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art. 154 ust.1 i 2 – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 fax 18/443-86-01 ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu.

 1. Zakres usług obejmuje 5 zadań:

Zadanie nr 1:

 • Ocena czynników prognostycznych pacjentów z CLL
 • Kompleksowa diagnostyka cytogenetyczna pacjentów z AML/ALL
 • Kompleksowe badanie cytogenetyczne pacjentów z MDS
 • Badanie kariotypu komórek szpiku kostnego
 • Aktywność czynnika V
 • JVC DNA

Zadanie nr 2:

 • EMG nerwu udowego

Zadanie 3:

 • Echokardiografia przezprzełykowa TEE

Zadanie 4:

 • Konsultacja Neurookulistyczne

 Zadanie nr 5:

 • Opis badań radiologicznych (RTG i TK) – zdalne opisywanie badań diagnostycznych przez 24 godziny na dobę

Termin realizacji: od daty zawarcia umowy r. do 31 grudnia 2020 r.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Zamawiający nie dopuszcza  składanie ofert na poszczególne badania w danym zadaniu.

Świadczenia zdrowotne udzielenie będzie osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym zamieszkałym na terenie woj. małopolskiego. Szacunkowa liczba osób to 280.000.

 1. Informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert można odebrać w Dział Administracyjno – Techniczny – zespół ds. Zamówień Publicznych, Nowy Sącz, ul. Młyńska 10, tel. 18/443-66-35  lub otrzymać drogą pocztową.

 

 1. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego (Kierownik podmiotu leczniczego) zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 2. Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu składania ofert.
 3. O wynikach konkursu oferenci (świadczeniodawcy) zostaną powiadomieni na piśmie w terminie związania ofertą – w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.
 4. Zgodnie z art.152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510) Świadczeniodawcom (Przyjmującemu zamówienie), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kierownika podmiotu leczniczego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze (protest, odwołanie) na zasadach określonych w art. 153 i art.154 w/w ustawy.
 1. Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień i informacji są:
 • Joanna Wożniak – Koordynator Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych – sprawy merytoryczne tel/fax 18/ 442 59 69
 • Ryszard Tobiasz – Koordynator Działu Administracyjno – Technicznego – zespół ds. Zamówień Publicznych– sprawy proceduralne, tel/fax 18/ 443 66 35
 1. Ofertę należy złożyć w Dziale Administracyjno-Technicznym– zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz.

Termin składania ofert upływa w dniu 28 luty 2019 r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 luty 2019 r. o godz. 12.00 w Dziale Administracyjno-Technicznym – Zespół ds. Zamówień Publicznych – Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10.

 1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

 Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Kryterium I Cena (koszt)                                                    80 %

Kryterium II Jakość                                                               5%

Kryterium III Kompleksowość                                           5%

Kryterium IV Dostępność                                                      5%

Kryterium V Ciągłość                                                               5%

 

Nowy Sącz, dnia 19 luty 2019r.

SWKO

Formularz cenowy

zał. nr 3 do SWKO

Zapytanie

zapytanie 1

zapytanie 2

Ocena i wynik

ocena i wynik 1-19

 

Related Posts