W dniu 24.11.2015 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu  Szpitala pn: „Ucyfrowienie procesu leczenia w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013, Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.
Celem głównym projektu jest ucyfrowienie procesu obsługi leczenia w Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Sączu, poprzez udostępnienie e-usług w zakresie ochrony zdrowia, doposażenie w sprzęt informatyczny komórek organizacyjnych Szpitala, wprowadzenie oznakowania pacjenta oraz monitorowanie czasu pracy.
Wysoki stopień zaawansowania w zakresie przygotowania projektu do realizacji wynika z faktu, iż projekt realizowany był od 2011 roku.
Całkowita wartość Projektu wynosi: 8 111 516,15 PLN.
Przyznane dofinansowanie na realizację zadania wyniosło: 5 999 277, 35 PLN.
Projekt został w pełni zakończony 31.12.2015 r.

Related Posts