Day

3 października, 2018
REMONT WIND W BUDYNKU PAWILONU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO PRZY PLAC KUŹNICE 1 W NOWYM SĄCZU Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 672/16 z dnia 5 maja 2016 r. z późn. zmianami Szpital otrzymał dofinansowanie ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych łączną kwotę w wysokości 217 777,84 złotych na realizację zadania pn:   „Wykonanie robót budowlanych...
Read More
W dniu 24.11.2015 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu  Szpitala pn: „Ucyfrowienie procesu leczenia w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013, Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i...
Read More
„Rewitalizacja zabytkowej Kapliczki w Dąbrowej koło Nowego Sącza” Szpital otrzymał dotację na realizację prac w ramach zadania publicznego pod nazwą „Ochrona Zabytków Małopolski”  w wyniku złożonego w 2013 r. wniosku o dofinansowanie powyższego projektu. Jednak większość kosztów stanowiły środki własne Szpitala. W ramach remontu zostało naprawione pokrycie  dachu, odnowiona elewacja kapliczki wraz z podbitką dachową,...
Read More
W styczniu 2014 r. została podpisana umowa z Województwem Małopolskim na realizację zadania pn: „Dostosowanie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddziału Internistyczno – Kardiologicznego do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą”. W ramach projektu zostały wyremontowane dwa oddziały szpitalne: Chirurgii Ogólnej i...
Read More
W I kwartale 2014 r. w ramach Oddziału utworzono 5 łóżkową specjalistyczną salę, gdzie leczeni są pacjenci z udarami mózgu. Remont Oddziału oraz wyposażenie „sali udarowej” prawie w całości pokryte zostało ze środków własnych Szpitala. 12 000,00 zł pozyskane zostało z PZU, którą to kwotę przeznaczono na zakup 1 wysokospecjalistycznego łóżka.
Read More
W dniu 30 kwietnia 2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa zbiorników i utworzenie systemu zabezpieczającego rezerwę wody dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wdrożenie założeń projektowych w postaci montażu zbiorników i systemu zabezpieczającego rezerwy wody pitnej oraz jej wysoką jakość i czystość jest warunkiem...
Read More
W dniu 2 kwietnia 2010 roku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa lądowiska dla helikopterów przy Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu” w ramach Działania 12.1 – Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego w zakresie budowy i remontu lądowisk dla helikopterów służących dostępności do szpitalnych oddziałów...
Read More