Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert 19.09.2018

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 160 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zarządzeniem Nr 122 z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzedzającego zawarcie umów o przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania;

DOKONANO WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZE Z:

 1. w zakresie Oddziału Neonatologicznego z IT
NR oferty Dane oferenta
55-5 Wizyty Lekarskie lek. Marek Kania ul. Brodowicza 5/5 31-518 Kraków,

 

 1. w zakresie medycyny ratunkowej (SOR):
 2. Ambulatorium chirurgiczne – brak ofert.

Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia             27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1510 z późn. zm.).

 1. Ambulatorium chirurgii urazowej – brak ofert.

Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia             27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1510 z późn. zm.).

 1. w zakresie Ambulatorium ogólnego SOR
NR oferty Dane oferenta
55-2 Prywatna Praktyka Lekarska lek. Małgorzata Krakowska-Stasiak, 30-074 Kraków,     ul. Kazimierza Wielkiego 17/6
55-4 Usługi Medyczne Tomasz Kula 31-859 Kraków Os. Kościuszkowskie 11/141
55-7 Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Krzysztof Wranicz 34-500 Zakopane, ul. Jaszczurówka 8
55-9 Praktyka Lekarska lek. Wojciech Stolarczyk ul. Makuszyńskiego 16b/22 Zakopane

 

 1. W zakresie Oddziału Chorób Wewnętrznych
NR oferty Dane oferenta
55-1 lek. Łukasz Mirecki 33-330 Grybów Biała Niżna 708  
55-13 Specjalistyczna Praktyka Lekarska    lek. Piotr Sałapa, ul. Górki Zawadzkie 9, 33-300 Nowy Sącz,  

 

 1. W zakresie Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci – brak ofert.

Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia             27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1510 z późn. zm.).

 

 1. W zakresie Oddziału Chirurgii Onkologicznej
NR oferty Dane oferenta
55-6 Przemysław Wawok, 30 – 069 Kraków ul. Obopólna 4 m. 4/7
55-11 DROMOL Michał Molin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 39/16, 33-380 Krynica Zdrój
55-12 Indywidualna Praktyka Lekarska Mateusz Cieślik Bartkowa-Posadowa 371 33-318 Gródek nad Dunajcem

 

 1. W zakresie Oddziału Hematologicznego
NR oferty Dane oferenta
55-3 Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Jolanta Gumulak 33-300 Nowy Sącz,        ul. Cicha 8/26  
55-8 Ewa Łątka-Cabała ul. Miechowity 13/41 31-475 Kraków  

 

 1. W zakresie Oddziału Psychiatrycznego
NR oferty Dane oferenta
55-10 lek. Natalia Śmierciak ul. M. Rodziewiczówny 10a/3 33-300 Nowy Sącz,  
55-14 Lek. Szczepan Ligara ul. Musarska 9/121 31-534 Kraków  

 

 1. W zakresie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
NR oferty Dane oferenta
55-15 Indywidualną Praktyką Lekarską lek. Arkadiusz Szczecina 34-615 Słopnice 867

 

 1. W zakresie Ambulatorium Ogólnego POZ – brak ofert

Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia             27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1510 z późn. zm.).

 

Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl : 19 września 2018 roku.

 

 

POUCZENIE

 

Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu               w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji       i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Zespołu ds. organizacji i nadzoru (tel. 18 44 25 926).

 

Podpis Przewodniczącego Komisji:

 

…………………………………

 

Related Posts