Dostawa mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 10, zwany dalej Zmawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – ustawy Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „ustawą”) na realizację zadania pod nazwą: Dostawa mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – 44/18.

Ogłoszenie:

Specyfikacja do przetargu:

Zapytania:

Uwagi:

Załączniki:

Wyniki: