„Budowa pawilonu dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno Położniczego i Neonatologii z Intensywną Terapią Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu wraz przeniesieniem baru „Bistro” do nowej lokalizacji oraz rozbiórką budynku byłej pralni”. -54/18

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 10, zwany dalej Zmawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”) na realizację zadania pod nazwą:

„Budowa pawilonu dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno Położniczego i Neonatologii z Intensywną Terapią Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu wraz przeniesieniem baru „Bistro” do nowej lokalizacji oraz rozbiórką budynku byłej pralni”. – 54/18

Ogłoszenie: