Szpital otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych!

W dniu 16 marca 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 391/18 na mocy, której projekt pn. „Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych” został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia. Projekt w ramach oceny otrzymał 30 pkt, co stanowi 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania. Całkowita wartość projektu wynosi 49 230 336,53 zł.

 

Wysokość dofinansowania z RPO WM:  39 030 717,95 zł

Wysokość dofinansowania z Budżetu Województwa: 3 156 344,00 zł

Pozostała część kosztów zostanie pokryta ze środków własnych Szpitala.

 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych w regionie poprzez budowę, rozbudowę, modernizację oraz doposażenie wybranych komórek organizacyjnych Szpitala.

 

Działania jakie zaplanowano w ramach projektu:
–    Modernizacja obecnego Pawilonu Gin. – Poł.
–    Budowa nowego Pawilonu
–    Modernizacja oddziałów Szpitala (O. Pulmonologii, O. Otolaryngologiczny, O. Chorób Wewnętrznych – w marcu br. został zakończony jego remont, O. Chirurgii dla Dzieci, O. Pediatryczny)
–    Modernizacja obecnego budynku O. Psychiatrycznego
–    Rozbudowa Ośrodka Onkologicznego wraz z budową estakady
–    Modernizacja budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych
–    Modernizacja dróg wewnętrznych

 

Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana jeszcze w kwietniu br.