Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Nowym Sączu w porozumieniu z Nowosądecką Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko:
 
             1. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Internistyczno – Kardiologicznego,
             2. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Otolaryngologicznego.
 
Kandydaci spełniający kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
(Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896), tj.:
·         tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz 1 rok pracy w szpitalu,
·         tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty
w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka oraz 1 rok pracy w szpitalu,
·         licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata pracy
w szpitalu,
·         licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4 lata pracy w szpitalu,
·         średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji
i zarządzania oraz 5 lat pracy w szpitalu,
·         średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny
(w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r.) oraz 7 lat pracy w szpitalu,
– proszeni są o składanie dokumentów określonych w §12 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r., poz. 182, z uwzględnieniem zmian Dz. U. z 2016 r. poz. 1957) tj.:
1)      podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2)      dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska (np.: świadectwa pracy lub zaświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu), a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo (prawo wykonywania zawodu);
3)      opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4)      inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
5)      oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
6)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.
Dokumenty, o których mowa w pkt 2 powinny być złożone w oryginałach albo w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę Dyrektora Szpitala lub komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów.
Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs
są dostępne na stronie internetowej: www.szpitalnowysacz.pl, w zakładce „BIP”.
 
 
Oferty należy składaćw terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia pod adresem:
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego
33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 10
Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:
„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału ……………………….”
 
Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 21 dni od upływu terminu składania ofert
w siedzibie Dyrekcji Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert  plik do pobrania

administrator, śr., 22/11/2017

Related Posts