„Dostawa sprzętu medycznego 1 x użytku” – 59/17

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, zwany dalej Zmawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), – na realizację zadania pod nazwą: „Dostawa sprzętu medycznego 1 x użytku” – 59/17

Specyfikacja do przetargu:

Related Posts