12. zmiana Regulaminu Organizacyjnego

Zarządzenie Numer 134

Dyrektora Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 13 listopada 2020 roku

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego

 

Na podstawie art. 46, art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 295 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z § 11 ust. 1 Statutu nadanego uchwałą Nr XVIII/252/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 2021) – zarządza się, co następuje:

 

  • 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ustanowionym w formie załącznika do zarządzenia Numer 151 z dnia 7 grudnia 2015 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 1 z dnia 13 stycznia 2016 roku zmienionym zarządzeniem Numer 51 z dnia 15 marca 2016 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 3 z dnia 9 maja 2016 roku, zarządzeniem Numer 182 z dnia 12 grudnia 2016 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 3 z dnia 25 stycznia 2017 roku, zarządzeniem Numer 84 z dnia 8 maja 2017 roku, zarządzeniem Numer 86 z dnia 15 maja 2017 roku pozytywnie zaopiniowanymi przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 10 z dnia 26 maja 2017 roku, zarządzeniem Numer 196 z dnia 18 grudnia 2017 oku. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 17 z dnia 27 grudnia 2017 roku, zarządzeniem Numer 79 z dnia 18 maja 2017 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną uchwałą Numer 8 z dnia 11 czerwca 2018 roku oraz zarządzeniem Numer 147 z dnia 17 października 2018 oku. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 15 z dnia 26 października 2018 roku, zarządzeniem Numer 81 z dnia 23 kwietnia 2019 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 8 z dnia 7 maja 2019 roku, zarządzeniem Numer 89 z dnia 13 maja 2019 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 14 z dnia 26 lipca 2019 roku, zarządzeniem Numer 160 z dnia 26 września 2019 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 19 z dnia 29 października 2019 roku, zarządzeniem Numer 219 z dnia 16 grudnia 2019 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 21 z dnia 27 grudnia 2019 roku oraz zarządzeniem Numer 55 z dnia 30 marca 2020 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 7 z dnia 14 maja 2020 r. – dokonuje się następujących zmian:

 

  • W załączniku Numer 1 do Regulaminu – „Wykaz miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych przez komórki organizacyjne” dokonuje się następujących zmian:

 

  1. pozycja 9 otrzymuje brzmienie:

 

Lp Nazwa komórki organizacyjnej Adres
9. Oddział Pulmonologii 33-300 Nowy Sącz
Plac Kuźnice 1

 

  1. pozycja 20 otrzymuje brzmienie:
Lp Nazwa komórki organizacyjnej Adres
20. Oddział Psychiatryczny 33-300 Nowy Sącz
Plac Kuźnice 1

 

 

  • 2.

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego wprowadzona niniejszym zarządzeniem podlega zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

 

  • 3.

Koordynator Działu Organizacji i Nadzoru na najbliższym posiedzeniu przedłoży Radzie Społecznej wraz z uzasadnieniem zmianę Regulaminu Organizacyjnego celem jej zaopiniowania.

 

  • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Szpitala

 

Uchwała Numer 18

Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Specjalistycznym imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 4 grudnia 2020 roku

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późniejszymi zmianami) – uchwala się, co następuje :

 

  • 1.

 

Na wniosek Dyrektora Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu Rada Społeczna pozytywnie opiniuje przedłożoną zmianę Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu wprowadzoną zarządzeniem Numer 134 z dnia 13 listopada 2020 roku.

 

  • 2.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

 

  • 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Do Uchwały Numer 18 Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Specjalistycznym imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

 

Przedłożona zmiana treści Regulaminu Organizacyjnego obejmuje aktualizację informacji objętych załącznikiem numer 1 do Regulaminu tj. wykazu miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych przez komórki organizacyjne działalności leczniczej.

Potrzeba taka jest podyktowana faktem oddania do użytku – po zakończonym remoncie – pawilonu szpitalnego przeznaczonego dla świadczenia usług zdrowotnych w zakresie m.in. pulmonologii i psychiatrii. Zadanie to było objęte projektem „Rozwój Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych.

Zapis art. 24 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 295 z późniejszymi zmianami) stanowi, że Regulamin Organizacyjny określa m.in. miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ponieważ w listopadzie br. dokonano przeniesienia Oddziału Pulmonologii i Oddziału Psychiatrycznego na docelowe miejsce tzn. do wyremontowanego pawilonu zlokalizowanego przy Placu Kuźnice 1 wnioskowana zmiana jest zasadna. Przedmiotowa zmiana została wprowadzona przez Dyrektora stosownym zarządzeniem.

 

Zgodnie art. 48 ust. 2  pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 295 z późniejszymi zmianami) do kompetencji Rady Społecznej należy przedstawianie Dyrektorowi podmiotu, wniosków i opinii m.in. dot. Regulaminu Organizacyjnego. Przepis art. 23 cyt. ustawy stanowi zaś, iż Regulamin ustala Dyrektor podmiotu leczniczego.